Етапи облікового процесу (спостереження, вимірювання, групування, узагальнення інформації) (Код: 45)

Рейтинг:
Етапи облікового процесу (спостереження, вимірювання, групування, узагальнення інформації)
zoom Увеличить изображение
Цена: 20.00 грн
Количество: 

План
Вступ..............................................................................................3
Питання 7 Етапи облікового процесу (спостереження, вимірювання, групування, узагальнення інформації).....................................................4
Питання 8 Прийоми (способи) бухобліку (документування та інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та подвійний запис, бухбаланс та звітність)..........................................................................................7
Задача №1 варіант 8...........................................................................17
Задача №2 варіант 8...........................................................................19
Список використаної літератури...........................................................21

Вступ
Бухгалтерський облік, як і кожна наука, має свій метод. Слово метод означає спосіб дослідження явищ, підхід до вивчення явищ, планомірний шлях встановлення істини, взагалі — прийом, спосіб дії. У своїй основі метод є інструментом вирішення головного завдання науки — пізнання об'єктивних законів дійсності з метою використання їх у практичній діяльності людей. Отже, методологія — це вчення про методи, за допомогою яких пізнають об'єкт дослідження або предмет науки, яким є для нас бухгалтерський облік.
Для розкриття сутності бухгалтерського обліку широко використовують загальнонаукові методи: діалектичний, історичний та системний підходи, метод індукції і дедукції. Діалектичний метод дає змогу вивчати облік у сукупності процесів, що видозмінюються та взаємозалежні; історичний підхід розглядає облік як продукт історичного становлення і розвитку потреб людини і суспільства; системний підхід визначає облік як внутрішньо структурований і організований об'єкт. У процесі відображення господарської діяльності економічного суб'єкта використовують методи індукції (від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнення) та дедукції?від загального до часткового, від загальних суджень до окремих або інших висновків). У практиці бухгалтерського обліку більше прикладів індукції, оскільки господарські операції спочатку розкривають зміст мікропроцесів і лише потім відбувається їх групування й узагальнення у звітності. Взагалі методи індукції і дедукції тісно пов'язані з методичними прийомами: синтезом та аналізом, які безпосередньо виявляються в синтетичному та аналітичному обліках.
Теоретичною основою бухгалтерського обліку є економічна теорія з її політичною економією, мікро та макроекономікою, історією економічної думки. Господарські факти (явища і процеси) вивчають У бухгалтерському обліку за економічними законами і категоріями. Поряд із загальнонауковими методами та теоретичною основою бухгалтерський облік є самостійною економічною прикладною наукою і має свої специфічні методи (прийоми), обумовлені сутністю самого предмета, технологією обліку, завданнями та вимогами.

Графічний матеріал
Рис. 1 Класифікація бухгалтерських документів

Контрольна робота №1 ВАРІАНТ 8
Згрупуйте господарчі засоби, які характеризують ресурси підприємства, за двома ознаками:
за складом та розміщенням (по функціональній участі у господарчому процесі);
за правом власності на ресурси (по джерелу формування):
1. Заборгованість підприємства перед Фондом зайнятості населення.
2. Фартухи х\б на складі (строк служби менш 12 місяців).
3. Столи офісні (однотумбові) у відділі кадрів підприємства.
4. Статутний капітал.
5. Будиночок медпункту.
6. Будинок цехів основного виробництва.
7. Гроші підприємства на валютному рахунку.
8. ЕОМ рекламного агентства.
9. Пристрій в цеху зі строком служби більш 1 року.
10. Заборгованість покупців перед підприємством за поставлену продукцію.
11. Запчастини на складі.
12. Незавершене будівництво будинку культури підприємства.
13. Заборгованість підприємства підрядним організаціям (короткострокова).
14. Додаткові вкладення в капітал підприємства.
15. Програмне забезпечення для проведення планових розрахунків.
16. Цегла (сировина) на складі підприємства.
17. Гроші підприємства, які видані співробітникам на господарчі витрати.
18. Банкiвський кредит зі строком погашення через 16 місяцiв.
19. Освітлювальна вишка на території підприємства.
20. Транспортні засоби підприємства.

Контрольна робота №2 Варіант 8
Скласти бухгалтерський баланс за формою №1. Суми проставити самостійно:
1. Доходи майбутніх періодів.
2. Кредиторська заборгованість з оплати праці.
3. Нематеріальні активи (первісна вартість).
4. Готова продукція на складі.
5. Додатково вкладений капітал.
6. Знос нематеріальних активів.
7. Статутний капітал
8. Цільове фінансування
9. Основні засоби (залишкова вартість).
10. Дебіторська заборгованість держбюджета підприємству..
11. Знос основних засобів.
12. Незавершене виробництво.
13. Поточний рахунок в банку.
14.Короткострокові фінансові інвестиції в інші підприємства.

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара