Етапи облікового процесу (спостереження, вимірювання, групування, узагальнення інформації) (Код: 45)

Рейтинг:
Етапи облікового процесу (спостереження, вимірювання, групування, узагальнення інформації)
zoom Увеличить изображение
Цена: 50.00 грн
Количество: 

1

План
Вступ
Питання 7 Етапи облікового процесу (спостереження, вимірювання, групування, узагальнення інформації)
Питання 8 Прийоми (способи) бухобліку (документування та інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та подвійний запис, бухбаланс та звітність)
Задача №1 варіант 8
Задача №2 варіант 8
Список використаної літератури

Бухгалтерський облік, як і кожна наука, має свій метод. Слово метод означає спосіб дослідження явищ, підхід до вивчення явищ, планомірний шлях встановлення істини, взагалі — прийом, спосіб дії. У своїй основі метод є інструментом вирішення головного завдання науки — пізнання об'єктивних законів дійсності з метою використання їх у практичній діяльності людей. Отже, методологія — це вчення про методи, за допомогою яких пізнають об'єкт дослідження або предмет науки, яким є для нас бухгалтерський облік.
Для розкриття сутності бухгалтерського обліку широко використовують загальнонаукові методи: діалектичний, історичний та системний підходи, метод індукції і дедукції. Діалектичний метод дає змогу вивчати облік у сукупності процесів, що видозмінюються та взаємозалежні; історичний підхід розглядає облік як продукт історичного становлення і розвитку потреб людини і суспільства; системний підхід визначає облік як внутрішньо структурований і організований об'єкт. У процесі відображення господарської діяльності економічного суб'єкта використовують методи індукції (від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнення) та дедукції?від загального до часткового, від загальних суджень до окремих або інших висновків). У практиці бухгалтерського обліку більше прикладів індукції, оскільки господарські операції спочатку розкривають зміст мікропроцесів і лише потім відбувається їх групування й узагальнення у звітності. Взагалі методи індукції і дедукції тісно пов'язані з методичними прийомами: синтезом та аналізом, які безпосередньо виявляються в синтетичному та аналітичному обліках.
Теоретичною основою бухгалтерського обліку є економічна теорія з її політичною економією, мікро та макроекономікою, історією економічної думки. Господарські факти (явища і процеси) вивчають У бухгалтерському обліку за економічними законами і категоріями. Поряд із загальнонауковими методами та теоретичною основою бухгалтерський облік є самостійною економічною прикладною наукою і має свої специфічні методи (прийоми), обумовлені сутністю самого предмета, технологією обліку, завданнями та вимогами.

Метод   бухгалтерського   обліку   —   це   сукупність   спеціальних прийомів, за допомогою яких вивчають його предмет. Бухгалтерський облік вивчає свій предмет за допомогою таких методів:

хронологічного і систематичного спостереження;

вимірювання господарських засобів і процесів;

реєстрації та класифікації даних з метою їх систематизації;

узагальнення інформації з метою звітності.

Методуспостереженнявідповідають прийоми документування таінвентаризації;вимірювання здійснюють шляхом оцінки і калькулювання; реєстрація та класифікація (поточнегрупування) проводяться нарахунках за допомогою подвійного запису;узагальненняінформаціїзметою звітності відбувається у бухгалтерському балансі та фінансовій звітності.

Дані інструменти забезпечують технологію облікового процесу — трансформацію даних про окремі господарські операції в різноманітну інформацію для управління.

Документування— спосіб первинного спостереження і відображення господарських операцій у первинних бухгалтерських документах (рахунках, накладних, чеках, ордерах тощо). Це початок і основа облікового процесу, без якого бухгалтерський облік неможливий. Кожна господарська операція фіксується за допомогою документа, заповненого з дотриманням певних вимог, що надають йому юридичної сили.

Інвентаризація— метод підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку. Проводиться шляхом описування, підрахунку, виміру, зважування й оцінки всіх залишків засобів і коштів у натурі, виявлення фактичної наявності й стану залишків майна підприємства і зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку. Це метод контролю наявності та руху майна, заборгованості, роботи матеріально відповідальних осіб.

Оцінка— спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку. За допомогою оцінки натуральні й трудові вимірники (характеристики) господарських засобів перераховують у вартісні. У бухгалтерському обліку оцінка об'єктів обліку ґрунтується переважно на показнику фактичних витрат на їх створення чи придбання (історичної собівартості). Майно та господарські операції оцінюють у національній валюті України шляхом підсумовування проведених витрат.

Калькулювання— це метод обчислення собівартості виготовлення продукції або виконаних робіт, наданих послуг. Суть методу полягає в тому, що обґрунтовують, визначають і розподіляють витрати, які належать до того чи іншого об'єкта калькулювання (виробу, процесу, замовлення тощо). Облік кругообороту капіталу базується на трьох калькуляціях: собівартості придбання (постачання, закупки), виробничої собівартості та повної собівартості реалізованої продукції.

Бухгалтерські рахунки— спосіб поточного групування у встановленому порядку. Рахунок — це локальна інформаційна система для групування економічно однорідних об'єктів обліку. Рахунок відображає стан та рух засобів, їх джерел і господарських процесів.

Подвійний запис— метод відображення господарської операції на рахунках; техніка бухгалтерського обліку. Подвійний запис є продуктом кругообігу господарських засобів, відображає подвійність господарських процесів. Суть його полягає у подвійному відображенні в бухгалтерському обліку кожної господарської операції: за дебетом одного і кредитом іншого рахунка однієї і тієї ж суми. Подвійний запис не тільки важливий технічний, а й контрольний прийом.

Бухгалтерський баланс— метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис. Баланс показує склад майна суб'єкта діяльності за видами (складом і використанням) і джерелами утворення на певну дату в узагальненому вартісному вимірнику. Містить дані для аналізу фінансового стану його активів та ліквідності підприємства. Бухгалтерський баланс показує залишки на рахунках, які характеризують, з одного боку, майно суб'єкта господарювання, а з другого — його власний і залучений капітал. Бухгалтерський баланс є однією з основних форм бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність— метод підсумкового узагальнення й одержання підсумкових показників за звітний період. Це впорядкована система взаємопов'язаних економічних показників господарської діяльності підприємства за звітний період. Звітність складається за певними правилами і стандартами на підставі даних рахунків бухгалтерського обліку з певною системою їх групування.

Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов'язані, доповнюють один одного і в сукупності становлять одне ціле — метод бухгалтерського обліку.

Контрольна робота №1 ВАРІАНТ 8
Згрупуйте господарчі засоби, які характеризують ресурси підприємства, за двома ознаками:
за складом та розміщенням (по функціональній участі у господарчому процесі);
за правом власності на ресурси (по джерелу формування):
1. Заборгованість підприємства перед Фондом зайнятості населення.
2. Фартухи х\б на складі (строк служби менш 12 місяців).
3. Столи офісні (однотумбові) у відділі кадрів підприємства.
4. Статутний капітал.
5. Будиночок медпункту.
6. Будинок цехів основного виробництва.
7. Гроші підприємства на валютному рахунку.
8. ЕОМ рекламного агентства.
9. Пристрій в цеху зі строком служби більш 1 року.
10. Заборгованість покупців перед підприємством за поставлену продукцію.
11. Запчастини на складі.
12. Незавершене будівництво будинку культури підприємства.
13. Заборгованість підприємства підрядним організаціям (короткострокова).
14. Додаткові вкладення в капітал підприємства.
15. Програмне забезпечення для проведення планових розрахунків.
16. Цегла (сировина) на складі підприємства.
17. Гроші підприємства, які видані співробітникам на господарчі витрати.
18. Банкiвський кредит зі строком погашення через 16 місяцiв.
19. Освітлювальна вишка на території підприємства.
20. Транспортні засоби підприємства.

Контрольна робота №2 Варіант 8
Скласти бухгалтерський баланс за формою №1. Суми проставити самостійно:
1. Доходи майбутніх періодів.
2. Кредиторська заборгованість з оплати праці.
3. Нематеріальні активи (первісна вартість).
4. Готова продукція на складі.
5. Додатково вкладений капітал.
6. Знос нематеріальних активів.
7. Статутний капітал
8. Цільове фінансування
9. Основні засоби (залишкова вартість).
10. Дебіторська заборгованість держбюджета підприємству..
11. Знос основних засобів.
12. Незавершене виробництво.
13. Поточний рахунок в банку.
14.Короткострокові фінансові інвестиції в інші підприємства.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара