Побудова та призначення оборотної відомості в синтетичному та аналітичному обліку (Код: 44)

Рейтинг:
Побудова та призначення оборотної відомості в синтетичному та аналітичному обліку
zoom Увеличить изображение
Цена: 50.00 грн
Количество: 

1

План
Вступ
Питання 16Побудова та призначення оборотної відомості в синтетичному та аналітичному обліку.
Питання 17 Класифікація рахунків по відношенню до бухбалансу. Особливості позабалансових рахунків
Задача №1 варіант 7
Задача №2 варіант 7
Список використаної літератури

Для прийняття управлінських рішень та передачі інформації про діяльність підприємства, користувачам потрібно мати дані про його виробничо - фінансову діяльність, а для цього необхідно обліковувати всі процеси, які відбуваються на підприємстві.

Господарський облік – це система спостереження, вимірювання і реєстрації господарських процесів з метою контролю та управління ними.
Для успішного використання показників обліку в управлінні вони повинні відповідати певним вимогам.
Найважливішими з них є : порівнянність показників обліку з показниками плану; своєчасність, точність і об'єктивність; повнота, ясність і доступність; економічність і раціональність.
Порівняння показників обліку з показниками плану потрібне для здійснення контролю за виконанням планових завдань. Воно ґрунтується на єдності змісту і методів обчислення планової та облікової інформації. При невідповідності цих показників їх неможливо порівнювати і робити правильні висновки щодо виконання плану та причин відхилення від нього.
Система показників обліку будується відповідно до показників плану.
Облік охоплює також окремі господарські явища, не передбачені планом (непродуктивні витрати і витрати від браку продукції, простоїв, нестачі та псування матеріальних цінностей при зберіганні, збитки від стихійного лиха та ін.), але потрібні для аналізу результатів його виконання, виявлення резервів подальшого поліпшення роботи.
Своєчасність обліку має особливе значення за сучасних умов господарювання. Для прийняття правильних управлінських рішень в динамічних ринкових ситуаціях керівництву необхідна своєчасна, оперативна і аналітична інформація про витрати, доходи й результати діяльності підприємства. Тільки за умови своєчасності облікова інформація може бути використана для контролю за виконанням планових завдань, своєчасного усунення недоліків

Оборотна відомість— спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний період, а також засіб зв'язку між балансом і рахунками. Оборотну відомість складають за синтетичними та аналітичними рахунками.

В оборотних відомостях відображають обороти за дебетом і кредитом рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.

Ознайомимося передусім з будовою, порядком складання і призначенням оборотної відомості за синтетичними рахунками. Будують таку відомість у вигляді багатографної таблиці, у першій графі якої записують назву рахунків, а в наступних — дебетові та кредитові залишки на рахунках на початок місяця, обороти за дебетом та кредитом кожного рахунка за місяць, а також залишки на рахунках на перше число наступного за звітним місяця. У кінці оборотної відомості за кожною з граф підбивають підсумки.

Приклад оборотної відомості наведено у додатку А.

Як бачимо, оборотна відомість узагальнює дані поточного синтетичного обліку, даючи зведену інформацію про зміни господарських засобів і їх джерел за звітний місяць, а також наявність їх на початок і кінець місяця.

Оборотна відомість за синтетичними рахунками має велике контрольне значення для перевірки правильності й повноти облікових записів на рахунках, яка грунтується на одержанні в ній трьох пар рівних між собою підсумків: за дебетом і кредитом рахунків на початок місяця; за дебетом і кредитом рахунків за місяць; залишків за дебетом і кредитом рахунків на кінець місяця.

Рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на рахунках на початок місяця зумовлена рівністю підсумків активу та пасиву балансу, який є підставою для запису початкових залишків на активних і пасивних рахунках.

Рівність підсумків оборотів за дебетом і кредитом рахунків зумовлена подвійним записом операцій, згідно з яким кожна операція в однаковій сумі записується за дебетом і кредитом різних рахунків.

Третя рівність (підсумків залишків за дебетом і кредитом рахунків на кінець місяця) зумовлена двома попередніми рівностями: якщо початкові залишки на рахунках суми оборотів однакові, то й залишки активних і пасивних рахунків на кінець місяця в підсумку повинні бути однаковими.

Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облікових записах під час складання оборотної відомості.

За допомогою оборотної відомості за синтетичними рахунками можна виявляти помилки в облікових записах, зумовлені порушенням правила подвійного запису, коли сума операції записана за дебетом одного рахунка, але пропущена за кредитом іншого (або навпаки), або коли за дебетом одного рахунка операція записана в одній сумі, а за кредитом другого — в іншій. У цьому разі буде порушено рівність підсумків оборотів за місяць за дебетом і кредитом рахунків в оборотній відомості, а також рівність залишків на них на наступну звітну дату.

Практичне завдання

Контрольна робота №1 ВАРІАНТ 7
Згрупуйте господарчі засоби, які характеризують ресурси підприємства, за двома ознаками:
за складом та розміщенням (по функціональній участі у господарчому процесі);
за правом власності на ресурси (по джерелу формування):
1. Конвеєр.
2. Додаткові вкладення в підприємство.
3. Кредиторська заборгованість підприємства за товари (короткострокова).
4. Шафа сушильна.
5. Машини для оздоблювання підборів.
6. Цільове фінансування маркетингових досліджень ринків збуту у Києві.
7. Хімікати (сировина) на складі підприємства.
8. Фурнітура на складі.
9. Заборгованість підприємства дослідно-експериментальному заводу (короткострокова).
10. Електролічильники.
11. Заборгованість підприємства по оплаті праці службовцям.
12. Право на використання землею протягом 10 років.
13. Заборгованість держбюджету перед підприємством.
14. Грошові засоби підприємства.
15. Заборгованість підприємства перед банком по короткостроковій позичці.
16. Будинок цеху.
17. Статутний капітал.
18. Цвяхи на складі.
19. Нерозподілений прибуток.
20. Спецодяг зі строком служби більш 1 року.

Контрольна робота №2 Варіант 7
Скласти бухгалтерський баланс за формою №1. Суми проставити самостійно:
1. Витрати майбутніх періодів.
2. Основні засоби (первісна вартість).
3. Довгострокова дебіторська заборгованість.
4. Знос основних засобів.
5. Незавершене будівництво.
6. Статутний капітал.
7. Довгострокові кредити банка.
8. Короткострокові кредити банків.
9. Кредиторська заборгованість за авансами одержаними.
10. Резервний капітал.
11. Гроші в касі.
12. Неоплачений капітал.
13. Готова продукція на складі.
14. Незавершене виробництво.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара