Поняття бухгалтерського проведення. Види бухгалтерських проводок (Код: 43)

Рейтинг:
Поняття бухгалтерського проведення. Види бухгалтерських проводок
zoom Увеличить изображение
Цена: 50.00 грн
Количество: 

1

План
Вступ
Питання 13 Поняття бухгалтерського проведення. Види бух. проводок
Питання 14Поняття про синтетичний та аналітичний облік
Задача №1 варіант 4
Задача №2 варіант 4
Список використаної літератури

Для відображення різнобічної діяльності підприємств і організацій з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, використовують три види господарського обліку: оперативний, бухгалтерський і статистичний. Кожен з них має свої завдання, об'єкти обліку, способи одержання та обробки інформації і виконує свою роль у здійсненні функцій, покладених на господарський облік у суспільстві.

Оперативний (оперативно-технічний) облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними в міру їх здійснення. Так, за допомогою оперативного обліку здійснюється контроль за виконанням договорів поставки товарно-матеріальних цінностей, використанням робочого часу, обладнання і техніки, випуском та реалізацією продукції тощо.
Певної системи первинної документації оперативний облік не має. У ньому використовують в основному дані документів бухгалтерського обліку і тільки в окремих випадках підприємства створюють свої форми документів.
Відмінною особливістю оперативного обліку є оперативність отримання інформації, активно впливати на них можна тільки володіючи своєчасною інформацією.
Оперативний облік має велике значення, оскільки без своєчасної конкретної інформації неможливо управляти діяльністю підприємства. Особливо зростає значення обліку в ринкових умовах господарювання, коли потрібне гнучке маневрування ресурсами, повсякденний контроль за їх використанням, виробництво саме тієї продукції (послуг), яка користується попитом у споживачів (покупців).
Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємств, організацій, установ. Він охоплює всі ресурси господарства і джерела їх формування, всі господарські процеси і результати діяльності. Важлива особливість бухгалтерського обліку полягає в тому, що господарські операції, виражені в натуральних і трудових вимірниках, обов'язково узагальнюються в грошовому вимірнику. Завдяки чому одержують такі узагальнюючі показники, як загальну вартість майна підприємства, його рух і використання в процесі господарської діяльності, собівартість продукції, обсяг реалізації, фінансові результати та інші аспекти діяльності підприємства, які не можуть дати ні оперативний облік, ні статистичний.
У бухгалтерському обліку господарські операції відображаються систематично і послідовно, в міру їх здійснення, чим забезпечується суцільне, безперервне спостереження, контроль за господарською діяльністю. Цим бухгалтерський облік відрізняється від оперативного і статистичного, які застосовують метод часткового (вибіркового) спостереження і контролю.
Обов'язковою умовою відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку є їх документальне підтвердження, завдяки чому показники обліку набувають особливого доказового, юридичного значення. Економічна сторона бухгалтерського обліку дає змогу оцінити ефективність процесів, юридична – законність і доцільність рішень, що приймаються керівництвом.
Отже, бухгалтерський облік встановлює взаємозв'язок між економікою й правом у процесі господарської діяльності. Для забезпечення систематичного й взаємопов'язаного відображення господарських засобів і процесів у бухгалтерському обліку застосовують особливі, тільки йому властиві, способи опрацювання облікової інформації – рахунки, подвійний запис операцій на рахунках, балансові узагальнення та ін.

 

ВАРІАНТ 4
Згрупуйте господарчі засоби, які характеризують ресурси підприємства, за двома ознаками:
за складом та розміщенням (по функціональній участі у господарчому процесі);
за правом власності на ресурси (по джерелу формування):
1. Заборгованість банку по короткостроковій позичці.
2. Вимірювальні та регулюючи пристрої на складі зі строком служби менш 1 року.
3. Статутний капітал.
4. Грошові кошти підприємства.
5. Швейні машини на складі підприємства.
6. Господарчий інвентар зі строком служби більш 1 року в цехах.
7. Будинок допоміжних цехів.
8. Тканина декоративна (сировина) на складі підприємства.
9. Заборгованість постачальникам.
10. Нерозподілений прибуток.
11. Право використання ноу-хау протягом 2 років.
12. Заборгованість підприємства по платежам у Пенсійний фонд.
13. Чоботи жіночі на складі взуттєвої фабрики.
14. Довгострокова дебіторська заборгованість.
15. Товари відвантажені покупцям, але ще не сплачені.
16. Бібліотечні фонди підприємства.
17. Короткострокова кредиторська заборгованість.
18. Паливо на складі підприємства.
19. Незавершене будівництво нового цеха.
Будинок їдальні фабрики.

 

Контрольна робота №2 Варіант 4
Скласти бухгалтерський баланс за формою №1. Суми проставити самостійно:
1. Гроші на поточному банківському рахунку.
2. Витрати майбутніх періодів.
3. Довгостроковий кредит банка.
4. Забезпечення виплат персоналу.
5. Незавершене будівництво.
6. Паливо на складі.
7. Поточні фінансові Інвестиції.
8. Статутний капітал.
9. Короткострокові кредити банка.
10. Нерозподілений прибуток.
11. Доходи майбутніх періодів.
12. Основні засоби (первісна вартість).
13. Матеріали на складі.
14. Кредиторська заборгованість перед постачальниками товарів.
15. Знос основних засобів.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара