Дипломная работа: Тереотичні основи обліку капіталу та аналізу ліквідності банку (Код: 113)

Рейтинг:
Дипломная работа: Тереотичні основи обліку капіталу та аналізу ліквідності банку
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ ТА АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

1.1. Економічна сутність капіталу банку та його зв'язок із ліквідністю

1.2.Значеня і завдання обліку капіталу та аналізу ліквідності банку

1.3.Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб'єкта дослідження

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ КАПІТАЛУ БАНКУ

2.1.Організація обліку капіталу банку

2.2.Методика обліку капіталу банку та його відображення у фінансовій звітності

2.3.Використання інформаційних технологій в обліку капіталу банку

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

3.1.Аналіз коефіцієнтів ліквідності банку

3.2.Аналіз ліквідності активів банку

3.3.Аналіз потреби банку в ліквідних активах

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЯХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Сучасний стан банківської системи України, не відтворюючи повномасштабний обсяг банківських функцій у ринковій економіці, призводить до недостатнього розвитку кредитних відносин і гальмування подальшого економічного зростання. Це обумовлює необхідність корінного реформування банківської системи, удосконалення механізму її управління, впровадження маркетингу. Проведенні дослідження дають підстави стверджувати, що значна частина комерційних банків збанкрутувала через слабкість управління, відсутність маркетингових досліджень у банківській діяльності.

Проблемам теорії і практики діяльності банку присвячені роботи визначних вітчизняних і зарубіжних економістів, зокрема, В. Г. Андрійчука, М. Т. Білухи, І. О. Бланка, Б. Бермана, А. В. Войчака, В. Г. Герасимчука, А. В. Головача, Е. П. Голубкова, Дж. Еванса, Ф. Котлера, І. І. Королькова, Ж. Ламбена, А. А. Мазаракі, М. М. Мартиненка, В. В. Мови, А. Ф. Павленка, М. Портера, А. Н. Романова, В. Т. Сусіденка, Н. М. Ушакової. Проте багато теоретичних і методологічних питань з діяльності банку ще не досліджені достатньою мірою, зокрема у банківській системі, що потребує подальшого наукового дослідження в умовах глобалізації міжнародних фінансових ринків, загострення конкуренції, інтернаціоналізації валют та інших динамічних змін у світовій економіці.

ВИСНОВОК

У першому розділі розкрито теоретичні основи обліку капіталу та ліквідності банку.

Капітал — за визначеннямкласичної економічної теоріїодин ізфакторів виробництва, усе те, що використовується длявиробництва, але безпосередньо не споживається в ньому (за винятком повільноїамортизації).Найпоширенішою є класифікація банківського капіталу за джерелом його утворення. Розрізняють:

1) залучений,

2) позичений

3) власний банківський капітал.   

Банк є однією з найпотужніших в Україні фінансових установ, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні.

Дельта банк виконує довгострокові стратегічні завдання, спрямовані на комплексний та динамічний розвиток бізнесу, збільшення клієнтської бази, розширення спектру банківських продуктів і послуг для максимального задоволення потреб клієнтів.

Активи банку станом на 01.01.2011 року становлять 13797 972 тисячі гривень проти 8 464 730 тисяч гривень станом на 01.01.2012 року.

Більшу питому вагу в кредитному портфелі  банку, на відміну від минулого року, становили кредити, надані юридичним особам. У звітному році банк продовжував утримувати одну з перших позицій на ринку послуг населенню, в тому числі найбільш перспективного сегменту – кредитування фізичних осіб,одночасно розвиваючи сегмент обслуговування юридичних осіб.

Загальний обсяг залишків коштів населення станом на 01.01.2011 року становить 5593317 тисяч гривень проти 2 604 589 тисячі гривень станом на 01.01.2012 року. Абсолютний приріст залишків коштів населення протягом звітного року склав 2988 728 тисяч гривень.

Загальний обсяг залишків коштів на поточних та строкових рахунках юридичних осіб станом на 01.01.2011 року становить 1 135162 тисяч гривень проти 1 672 525 тисячі гривень станом на 01.01.2012 року.

Чистий прибуток банку за 2012 рік склав 14 935 тисяч гривень проти 8 016 тисяч гривень прибутку, отриманого у 2011 році.

У другому розділі проаналізовано організацію и методику обліку капіталу банку. Відповідно до постанови «Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» (Додаток Л) [2] синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному балансовому рахунка № 500 «Зареєстрований статутний капітал банку», який має два субрахунки: № 5000 «Сплачений зареєстрова­ний статутний капітал банку» і № 5001 «Несплачений зареєстрова­ний статутний капітал банку». Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку.

Фінансові звіти є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових результатів діяльності Дельта банку. Метою фінансових звітів загального призначення є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб’єкта господарювання, яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

ості банку ще не досліджені достатньою мірою, зокрема у банківській системі, що потребує подальшого наукового дослідження в умовах глобалізації міжнародних фінансових ринків, загострення конкуренції, інтернаціоналізації валют та інших динамічних змін у світовій економіці.

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями).
  2. Постанова «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» від N 280
  3. Постанова "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України" від 27.12.2007 N 480
  4. Про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав. Затв. Постановлю Правління НБУ від 12.04. 2006 р. N 143 (зі змінами та доповненнями).

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара