Дипломна робота: Оцінка економічних ризиків діяльності підприємств (Код: 119)

Рейтинг:
Дипломна робота: Оцінка економічних ризиків діяльності підприємств
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  1. Сутність ризику, його види і причини виникнення

1.2 Методи та принципи вимірювання ризику

1.3  Кількісні методи оцінки ризиків

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР"

2.1 Характеристика виробничої діяльності підприємства та основних ризиків його діяльності

2.2. Кількісна оцінка економічних ризиків підприємства

2.3. Оцінка рівня економічної безпеки ДП ДАК "Хліб України" "Миколаївський портовий елеватор"

РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ  ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР"

3.1 Вибір шляхів зниження впливу ризику для ДП ДАК «Хліб України» «Миколаївський портовий елеватор»

3.2 Прогнозна оцінка господарської діяльності підприємства

3.3 Інтегральна оцінка прогнозного рівня економічної безпеки.

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Ризик властивий будь-якій формі людської діяльності, що зв’язане з безліччю умов і чинників, що впливають на позитивний результат рішень, що приймаються людьми. Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо виявляється при загальності товарно-грошових стосунків, конкуренції учасників господарської оборотності.

Під ризиком слід розуміти наслідок дії або бездіяльності, в результаті якої існує реальна можливість здобуття невизначених результатів різного характеру, як позитивно, так і що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Актуальність теми даної роботи визначається процесами, що відбуваються в економіці. Робота присвячена вивченню питання, яке актуальне сьогодні для багатьох підприємств – оцінка економічних ризиків діяльності підприємства. Ризики можуть виникнути і впливати на діяльність будь-якого підприємства, незалежно від ступеню його стійкості на ринку.

В даній роботі поставлено за мету оцінити економічні ризики діяльності підприємства, оцінити рівень економічної безпеки діяльності підприємства та розробити заходи по зниженню впливу ризику на діяльність підприємства.

Тому при написанні роботи поставлені такі задачі:

- визначити чинники і потенційні області ризиків;

- виявити можливі види ризику;

- визначити за допомогою того чи іншого методу кількісну величину кожного з можливих ризиків для ДП ДАК «Хліб України» «Миколаївський портовий елеватор»;

- розробити шляхи зниження впливу ризику на діяльність підприємства.

Повний варіант роботи після придбання

Висновок.

Проведені при виконанні дипломної роботи дослідження дають змогу зробити наступні висновки.

Підприємницька діяльність завжди пов'язана з більшим чи меншим рівнем невизначеності, тобто завжди підлягає впливу різних економічних ризиків.

Ймовірний характер економічних рішень, що приймаються в умовах ризикових ринкових відносин, може бути виявлений лише за допомогою конкретних методів аналізу ризиків та їх впливу на діяльність підприємства. Тобто завжди в господарській діяльності треба вміти виявити ті етапи діяльності, де виникають ризики, проаналізувати причини їх появи. Але й цього недостатньо. Важливо не тільки знати про існування економічного ризику, а й оцінити його ступінь, ймовірність того, що певна подія дійсно відбудеться, а тоді вже – як це вплине на ситуацію. Такі дії в економічній науці називають аналізомризиків. Чим досконалішими є методи дослідження та оцінювання ризику, тим меншим стає чинник невизначеності.

Можна виділити два взаємодоповнюючих види аналізу: якісний та кількісний. Головним завданням якісного аналізу є визначення факторів ризику, напрямків діяльності та етапів, де виникають ризики та ідентифікація ризиків, тобто визначення їх виду.

Кількісний аналіз дає змогу визначити за допомогою того чи іншого методу кількісну величину кожного з можливих ризиків, а також ризик обраного напрямку діяльності.

Провівши експрес діагностику ДП ДАК «Хліб України» «Миколаївський портовий елеватор», можна зробити висновок, що у звітному році зменшилися оборотні активи, що є свідченням про зниження мобільності структури балансу. Найбільші частки в загальній величині оборотних активів становлять інша поточна дебіторська заборгованість і дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. Це не є ефективним, оскільки підприємство може збільшити використання кредитних ресурсів. Але у свою чергу збільшилась ефективність використання економічних ресурсів та рентабельність виробництва зросла, що свідчить про підвищення ресурсовіддачі, тобто ефективне використання виробничих фондів підприємства.     

 

Підприємство використовує непомірну фінансову політику, оскільки не використовує довгострокові кредити в фінансування основних засобів. Поточні зобов’язання також зменшилися. Все це вказує на зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел.

Повний варіант роботи після придбання

Література

1. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 1989.

2. Устенко О.Л. Теория экономического риска. К. - 1997.

3. Экспресс-анализ финансового состояния предприятия.// Финансовая тема. -  1997 -  №3. 

4. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

5. Економіка підприємства.: Підручник.-В 2т./За ред. С.Ф.Покропивного.-К.: Хвиля-Прес, 1995.

6. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. СПб. 2002.

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара