Дипломна робота: Сутність та організаційне забезпечення майнового потенціалу підприємства (Код: 117)

Рейтинг:
Дипломна робота: Сутність та організаційне забезпечення майнового потенціалу підприємства
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

   

Стор.

 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1.

СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

6

 
  1. Принципи формування майнового потенціалу
  2. Фінансово-економічні аспекти майнового потенціалу підприємства
  3. Структура майнового потенціалу підприємства

6

   

14

   

20

РОЗДІЛ 2.

ДІАГНОСТИКА МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ, ЩО ЇХ ОБУМОВЛЮЮТЬ, НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ПОЛТАВАКОНДИТЕР»

40

 

2.1Загальна оцінка господарсько – фінансової діяльності підприємства

40

 

2.2 Фактори формування, що обумовлюють майновий потенціал

50

 

2.3 Діагностика майнового потенціалу  ПАТ «Полтавакондитер»

56

РОЗДІЛ 3.

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА

61

 

3.1 Шляхи вдосконалення використання майнового потенціалу підприємства

61

 

3.2 Система показників для оцінки ефективного використання майнового потенціалу підприємства

70

 

3.3 Моделювання ефективності використання майнового потенціалу ПАТ «Полтавакондитер»

73

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

84

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

96

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

99

 

ДОДАТКИ

103

ВСТУП

Ефективне управління майновим потенціалом підприємств потребує систематичного здійснення достовірної оцінки його вартісної величини. Оцінка також виступає одним з структурних елементів системного підходу до діагностики майнового потенціалу підприємства, оскільки вона є процесом визначення його вартості з врахуванням реального та майбутнього доходу, який буде отриманий в певний момент часу. На законодавчому рівні цей процес регулюється відповідними нормативними документами [1, с 4-7].

Огляд літератури показує, що на сьогодні напрацьовані різноманітні підходи до оцінки майна підприємств [3, с. 10], при цьому науковці, у тому числі й ті, які досліджують потенціал підприємства, не приділяють достатньої уваги оцінці об'єктів майнового потенціалу підприємства. Майновий потенціал є не тільки сукупністю майнових об'єктів. Це система з власними та набутими характеристиками, яка дає можливість обґрунтувати минулий, теперішній та майбутній стан майнових об'єктів. Оцінка майнового потенціалу господарюючих систем становить інтерес як для внутрішніх користувачів, так і зовнішніх. Елементами системи оцінки майнового потенціалу є об'єкти, принципи, підходи та методи. В цілому процес оцінки є частиною діагностики майнового потенціалу підприємства, здійснюється з метою визначення та обґрунтування можливостей ефективного функціонування підприємства в сучасних умовах та напрямах стратегічного розвитку підприємства. Перспективи подальших досліджень полягають в реалізації теоретичних основ інструментарію оцінки об'єктів майнового потенціалу по відношенню до суб'єктів господарювання України за видами економічної діяльності з метою здійснення їх діагностики. Все вищезгадане і визначає актуальність обраної теми дипломної роботи.

Метою дослідження є розвиток теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо організаційного забезпечення майнового потенціалу.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВОК

Оцінка майнового потенціалу може бути проведена в натуральному та вартісному вимірах. Оцінка в натуральному вираженні полягає у визначенні обсягів майна, яким володіє підприємство, а також кількості продукції, робіт, послуг, які можуть бути вироблені на підприємстві за умови найбільш повного та ефективного використання майнового потенціалу. А у вартісному вираженні - у визначенні вартості майнових об'єктів підприємства та величини економічних вигод, які можна отримати в майбутньому. Крім того, вартісна оцінка майнового потенціалу підприємства може виражатися через сукупність доходів підприємства, які отримуються від використання його майна під час операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

 

На сьогоднішній день, оцінку майнового потенціалу можуть здійснювати як внутрішні, так зовнішні суб'єкти оцінювання. Функції внутрішньої оцінки майнового потенціалу можуть бути реалізовані економічними відділами підприємства, які мають в обов'язковому порядку розробити методичні положення про оцінку стану майнового потенціалу. При цьому для оцінки майнового потенціалу необхідно залучати незалежних експертів-оцінювачів з сертифікатом на право оцінки майна. Але, необхідно відзначити, що як в першому, так і в другому варіанті способу оцінки є свої негативні та позитивні сторони. Так, внутрішня оцінка потенціалу буде достатньо суб'єктивною і недостатньо достовірною. Плюсом в даному випадку є те, що не потрібно оплачувати саме оцінювання, оскільки воно здійснюється працівниками підприємства, а його вартість компенсується розмірами заробітної плати. Зовнішня оцінка майнового потенціалу хоч є платною процедурою, але замовники можуть бути більш упевнені, що її результати будуть оптимальними та неупередженими.

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.  Конституція України: 1996,  30, ст. 141 // www.liga.net
  1. Господарський Кодекс України: від 16.01.2003 р. №436-ІУ // rada.gov.ua
  2. А.Н. Асаул Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / А.Н.Асаул, М.П. Войнаренко.- СПб.: Универ., 2010. – 392 с.
  3. А.С. Грудкин: Система оперативного управления затратами на предприятии / А.С. Грудкин  // Проблемы теории и практики управления.- 2006.- № 2. - с. 104 - 111.
  4. В.А. Зінь: Планування діяльності підприємства: Підручник / В.А. Зінь: М.О.Турчанок - К., Професіонал, 2009. – 163 с.
3.  Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" - Спосіб доступу: http: // www.liga.net

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара