Теоретико-методологічні аспекти розвитку транспортно-складської інфраструктури підприємства на ринку міжнародних перевезень (Код: 80)

Рейтинг:
Теоретико-методологічні аспекти розвитку транспортно-складської інфраструктури підприємства на ринку міжнародних перевезень
zoom Увеличить изображение
Цена: 50.00 грн
Количество: 

 1

РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні аспекти розвитку транспортно-складської інфраструктури підприємства на ринку міжнародних перевезень

1.1. Логістика транспортних систем

Світоглядними та методологічними результатами реформування економік розвинених країн у ХХ ст. є, зокрема, поява нових наукових теорій і дисциплін, наприклад: загальна теорія систем, кібернетика, дослідження операцій, менеджмент, маркетинг, логістика тощо.
В останні 20–30 років на Заході логістика, її методологічні підходи, відповідний тип мислення, на думку А.І. Семененка [18, с. 45], відіграє роль навіть важливішу, ніж маркетинг і менеджмент. Логістика як наука і практика господарської діяльності є результатом інтеграційних процесів економічного життя розвинених країн, інструментом оптимізації ресурсозабезпечення і ресурсовикористання та реалізації продукції. Логістика розглядається керівниками корпорацій, по-перше, як один з важливих підходів щодо зменшення витрат виробництва, як інструмент конкурентної боротьби. По-друге, логістика вважається топ-менеджерами компаній як внутрішньокорпоративна логіка планування, розміщення і контролю виробничих ресурсів. Цьому сприяє й комп'ютеризація виробничо-комерційної діяльності.
Окландер М.А. тлумачить логістику як триаспектне поняття, що відображає концепцію або філософію бізнесу, систему управління, науку:
 концепція або філософія бізнесу, орієнтована на поставку «точно вчасно»;
 система управління, спрямована на забезпечення поставки «точно вчасно»;
 сукупність рекомендацій, використання яких на практиці забезпечує поставку «точно вчасно» [14, с. 22].
Можна погодитися з Є.В. Крикавським, який існуючі визначення логістики класифікує за трьома ознаками:
 функціональна – філософія мислення і концепція управління переміщенням майна та інформації, тобто реалізація функцій планування, керування, організування і контролю;
 предметна – інтегрований процес товарних, інформаційних і фінансових потоків;
 інструментальна – засіб підвищення конкурентноздатності за рахунок підвищення сервісу та раціоналізації логістичних витрат.
Спільним для поданих класифікаційних визначень логістики, на думку дослідника, є те, що вони, по-перше, виокремлюють сферу і структуру предмету логістичної діяльності (просторово-часову трансформацію майнових та інформаційних потоків); по-друге, передбачають інтегровану оптимізацію функцій, сфер, потоків, підсистем тощо; по-третє, забезпечують «матеріалізацію» синергетичного ефекту від прийняття інтегрованих логістичних рішень [6, с. 21].
Виокремлюють управлінські, економічні та оперативно-фінансові аспекти логістики: управлінський аспект логістики підтримує ряд вчених США та Національна рада США з управління матеріальним розподілом. На наш погляд, найближче до управлінського аспекту є формулювання логістики німецьким професором Пфолем, який пов'язує воєдино процеси планування і контролю руху матеріальних цінностей зі скороченням витрат на їх переміщення та інформаційне забезпечення; економічний аспект логістики підтримують французькі вчені. Логістику вони трактують як сукупність різних видів діяльності з метою одержання з найменшими витратами необхідної кількості продукції за певний час і в певному місці, де існує конкретна потреба в даній продукції; оперативно-фінансовий аспект логістики враховує час розрахунків з партнерами по бізнесу і діяльність, пов'язану з рухом та зберіганням сировини, напівфабрикатів і готових виробів в господарському обороті з моменту виплати коштів постачальнику до часу одержання коштів за доставку кінцевої продукції споживачеві [8].
1.2. Управління транспортно-складськими процесами підприємства на ринку міжнародних перевезень

Виробничо-комерційна діяльність підприємства складається з окремих процесів, що з точки зору логістики представлені різними потоками (матеріальними, енергетичними, інформаційними, фінансовими, кадровими). Кожен операційний процес має управлятися і відповідно може бути поданий певним видом управління (табл.1.3).
Таблиця 1.3
Процеси, потоки та управління ними на підприємствах [17, c. 20]

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара