Джерела господарського права (Код: 86)

Рейтинг:
Джерела господарського права
zoom Увеличить изображение
Цена: 15.00 грн
Количество: 

1

Постановка проблеми.Питання про джерела господарського права у науці господарського права ще не дістало належного дослідження. У навчально-методичній літературі єдиним джерелом господарського права традиційно розглядається тільки господарське законодавство. Інших джерел для більшості авторів як би не іс­нує. Саме чин­ним законодавством визнано можливість регулювання господарсько- і ци­вільно-правових відносин іншими інструментами, які не є правовими норма­ми. І це дозволяє говорити про наявність, крім законодавства, інших джерел права і, разом з тим, вимагає наукового переосмислення поняття джерел господарського, так і їх елементного складу.

До системи відносин, що складають предмет господарського права, разом із цивільно-правовими відносинами входять адміністративно-правові, кримінально-правові, фінансово-правові, земельно-правові та інші відносини, що, у свою чергу, обумовлює включення до джерел господарського права відповідних нормативних актів. Так, наприклад, відносини оренди земельної ділянки для провадження господарської діяльності регулюються Земельним кодексом, України, Законом України від 6 жовтня 1998 р. № 161-ХІV «Про оренду землі» (в редакції Закону від 05.11.2009 р.), що дозволяє віднести відповідні положення цих актів до джерел господарського права. Гл. 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення містить норми щодо правопорушень у галузі підприємницької діяльності, отже, і цей нормативно-правовий акт належить до джерел господарського права.

У системі джерел господарського права виокремлюються нормативні акти, що спеціально регулюють порядок зайняття підприємницькою діяльністю. До таких, зокрема, належать ГК України, Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ «Про господарські товариства» та інші.

Багато нормативно-правових актів не містять положень, що регулюють відносини в галузі саме господарського права. Наприклад, книга IV ЦК України містить норми спадкового права, що є класичним інститутом цивільного права. Проте спадкування частки засновника (учасника) господарського товариства здійснюється в порядку і за процедурою, що встановлюється, зокрема, означеною книгою ЦК України, що, у свою чергу, дозволяє у цьому разі відносити інститут спадкування до джерел господарського права. Виділення і поділ частки подружжя, що є спільною сумісною власністю, в господарському товаристві здійснюється за правилами, встановленими Цивільним кодексом та Сімейним кодексом України, отже, вони також є джерелами господарського права.Тому вбачається необхідним подаль­ше вивчення як проблеми у цілому, так і кожного із існуючих джерел окремо.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Здійснюючи огляд останніх публікацій та досліджень розглядуваної проблеми, слід відмітити значну різноманітність наукових праць.

Зокрема, у Р.Б. Прилуцького у праці “Джерела господарського права за чинним законодавством України” [2, с. 409] Відповідно до чинного законодавства України розглянуто джерела господарського права - господарське законодавство, договір та звичай. Проаналізовано співвідношен­ня Господарського та Цивільного кодексів України, судову практику. Запропоновано зміни та доповнення до Господарського кодексу України.

Трісунов В.М. розглядає види джерел права, як способи виразу існування юридичних норм [3, с. 74].

За твердженням, головного «теоре­тика» держави і права С.С. Алексєєва, джерела пра­ва - це офіційно-документальні форми вираження та закріплення норм права, надання їм юридичного, загальнообов'язкового значення, які походять від держави чи визнаються нею. Джерела права, відпо­відно, являють собою єдине місце «перебування» юридичних норм, резервуар, у якому юридичні нор­ми тільки і знаходяться й звідкіль ми їх черпаємо, що і виправдовує використання тут терміну «джерело».

Різноманітність підходів та проблем аналізу джерел господарського права доводить, що є правило поведінки, не встанов­лене актами господарського законодавства, але є усталеним у певній сфері господарсь­ких відносин

Мета дослідження.Метою даної статті є теоретико-методологічне обґрунтування джерел господарського права та надання пропозиції щодо внесення доповнень та змін до діючого законодавства з метою більш чіткого відображення цих джерел, з одного боку, і більш зрозумілого їх застосування у юридичній практиці, з другого.

2

 

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара