Правове регулювання рекламної діяльності (Код: 51)

Рейтинг:
Правове регулювання рекламної діяльності
zoom Увеличить изображение
Цена: 35.00 грн
Количество: 

1

Зміст
Вступ
1. Правові засади комерційної реклами
2. Загальні положення законодавства та вимоги до реклами
3. Особливості правового регулювання реклами окремих видів продукції
4. Законодавчий захист від недобросовісної реклами
5. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

1. Правові засади комерційної реклами.

Правове регулювання реклами є невід'ємною частиною ТОВ "Колос". Основним нормативним документом, який регламентує правові відносини є Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. із змінами[5]. Цей закон регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розміщення і розповсюдження реклами ТОВ "Колос"на ринках товарів і послуг на території України. Дія Закону не розповсюджується на правові відносини, пов'язані з інформацією про події суспільні, політичні. Нова редакція Закону є помітним кроком на шляху до приведення національного законодавства до світових стандартів рекламного бізнесу. Закон визначає такі основні поняття:
Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначенасформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи товару.
Внутрішня реклама — реклама, що розміщується всередині будинків і споруд.
Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання,над проїжджою частиною вулиць і доріг.
Законом, з урахуванням досвіду європейського законодавства визначено такий спосіб розповсюдження реклами, як реклама на транспорті. На відміну від попередньої редакції закону України «Про рекламу»[5], до реклами на транспорті, крім реклами на транспортних засобах, в метрополітені та на автомобільних шляхах і залізницях, віднесено рекламу, що розміщується на території ТОВ "Колос", рекламу на внутрішніх поверхнях транспортних засобів, а також внутрішній і зовнішнійповерхнях споруд ТОВ "Колос".
Перехід до ринкової економіки в Україні призвів до необхідності правового регулювання рекламної діяльності, без якого така діяльність, не обмежена правовими та етичними нормами, здатна не стільки принести користь підприємництву, скільки шкоду суспільним та державним інтересам і правам споживачів.
Правове регулювання рекламної діяльності націлене на запобігання і припинення недобросовісної реклами, що здатна нанести шкоду як майновим, так і немайновим правам громадян і юридичних осіб, суспільним інтересам.
Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є Закон України від 3 липня 1996 року "Про рекламу" . Так, відповідно до статті 1 Закону „Про рекламу" [5] реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.
Рекламаможерозміщуватись:
на транспорті — реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену;
у засобах масової інформації (ЗМІ) — розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з
державного або місцевих бюджетів, зобов' язані розміщувати соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 % ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами а також надавати пільги при розміщенні соціальної реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації.
Отже, згідно з Законом, реклама є об'єктом авторського права. Форми, методи і засоби реклами не повинні завдавати її споживачам моральних, психічних і фізичних збитків. Будь-який інформаційний матеріал, що цілеспрямовано звертає увагуспоживачів на конкретну марку продукції або її виробника з метою сприяння її реалізації, є рекламою з усіма наслідками.
Окремі положення про рекламу містять:
• Закон України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні»[6];
• Закон України „Про захист суспільної моралі" від 20.03.2003р. // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 14. - Ст.192 [7]
• Закон України „Про інформаційні агентства" від 28.02.1995р. (остання редакція від 15.01.2004р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 13. – Ст.83 [8]
• Закон України „Про інформацію" від 02.10.1992 р. (остання редакція від 22.07.2005р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 48. – Ст.650 [9]
• Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. - ст. 141 [1]
• Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, №№40-44, ст.356 [2]
• Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144 [3]
• Міжнародний кодекс рекламної практики від 02.12.1986р. [4]
В Законі "Про рекламу" проведене розмежування трьох професійних учасників рекламної діяльності – рекламодавця, виробника реклами та її розповсюджувача. Таке розмежування суб'єктів рекламної діяльності має особливо важливе значення, коли йдеться про застосування відповідальності за порушення законодавства про рекламу.
Відповідно до Закону „Про рекламу" рекламодавець – це особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.
Рекламодавцем може бути юридична або фізична особа, яка є джерелом рекламної інформації для виробництва, розміщення і розповсюдження реклами. Це та особа, яка замовляє рекламу у рекламному агентстві й оплачує її. Звичайно, в розвинутій рекламній практиці як рекламодавець виступає рекламна служба виробника або продавця товару чи послуги.
Не є тотожними поняття "рекламодавець" та "спонсор". Згідно з Законом "Про рекламу", спонсор – особа, яка матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання від неї прибутку з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки. Спонсорство – це участь фізичної чи юридичної особи у прямому або опосередкованомуфінансуванні програм з метою реклами свого імені, фірмового найменування чи своєї торгової марки. У створенні теле-, радіопередач, підготовці матеріалів для інших засобів масової інформації, організації театрально-концертних, спортивних та інших заходів можуть брати участь спонсори. У таких матеріалах та під час проведення таких заходів не дозволяється робити посилання рекламного характеру щодо властивостей продукції спонсорів. Таким чином, забороненою є та поширена практика, яку ми бачимо сьогодні.
Крім законодавчої, наТОВ "Колос" значно поширена практика саморегулювання. Отже, на жаль, у пострадянських країнах, зокремав Україні, система саморегулювання тільки починає розвиватися. Складність викликана ще й національними особливостями, наслідками планової економіки.
Пожвавлення господарської діяльності на ТОВ "Колос" вимагає від них застосування різноманітних та ефективних рекламних засобів для поширення інформації про асортимент і якість товарів або послуг.
З розвитком процесів інформатизації та комп'ютеризації в Україні все більшої популярності набуває використання такого рекламного засобу, як розміщення реклами на веб-сайтах в Інтернет.
Нині реклама на веб-сайтах розміщується у різний спосіб. Серед найпоширеніших способів можна виділити як порівняно статичні рекламно-інформаційні сайти, так і статичні й динамічні банери - анімаційно-текстові повідомлення (графічні зображення), обравши які користувач з одного веб-сайту потрапляє на інший. Крім цього, набуває поширення реклама у вигляді персоніфікованих та не персоніфікованих розсилок рекламної інформації електронною поштою конкретним користувачам ПК.
У зв'язку з виникненням і розвитком такої форми суспільних відносин, що зумовлює наявність певних об'єктивних прав та обов'язків у їх учасників, дедалі гостріше постають питання щодо спеціального правового регулювання відносин між ними.
Адже часто користувачі змушені витрачати свій час та гроші на одержання електронних повідомлень рекламно-інформаційного характеру, які їм не потрібні, не цікаві чи навіть мають вміст, що може завдати шкоди.
Поряд з цим, питання належного врегулювання правовідносин між рекламодавцями, розповсюджувачами реклами в Інтернет і її споживачами не єдине, оскільки здійснення особами у будь-якій спосіб рекламної діяльності безпосередньо пов'язане з оподаткуванням такої діяльності.
Розглянемо, якою є правова ситуація на сьогодні. Основні засади рекламної діяльності в Україні, регулювання правовідносин, що виникають у процесі створення, розповсюдження й одержання реклами, призначеної для розповсюдження та споживання на території України, визначено Законом України від 03.07.96 р. №270/96-ВР (з останніми змінами). Статтею 1 цього Закону визначено, що реклама - це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. Разом з тим, частиною третьою ст. 9 зазначеного Закону встановлено, що інформаційний, авторський або редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на конкретну марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника для формування інтересу та сприяння реалізації продукції, а також містить вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє або розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекламою.
Розвиток українського законодавства не встигає за науково-технічним прогресом і закон ще досі не доповнено спеціальними нормами та вимогами до порядку розміщення та змісту реклами в мережі Інтернет, проте інформація на веб-сайті про послуги (роботу) або товари чи продукцію будь-якої фізичної або юридичної особи є рекламою, яка повинна оподатковуватися у встановленому порядку.
У разі якщо ТОВ "Колос" розміщує на своєму веб-сайті власну рекламу або рекламу іншого рекламодавця, він повинен нараховувати податок з реклами з розрахунку тарифів на платні послуги для розміщення реклами, затверджених для розрахунків з іншими контрагентами.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара