Аналіз корпорації Procter&Gamble (Код: 2)

Рейтинг:
Аналіз корпорації Procter&Gamble
zoom Увеличить изображение
Цена: 10.00 грн
Количество: 

Зміст
Вступ 4
1. Загальні відомості про корпорацію "Procter&Gamble" Історична довідка 6
2. Сфера діяльності корпорації 6
3. Місія корпорації 6
4. Цілі корпорації 7
5. Аналіз корпорації метедом SWOT аналізу 7
6. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища корпорації 8
7. Стратегія розвитку корпорації 14
8. Структура корпорації 15
9. Стратегія управління людськими ресурсами 16
10. Тип корпоративної культури корпорації 17
Висновки 19
Список використаної літератури 20

Вступ
Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні у сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища у національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового менеджменту на вітчизняних підприємствах.
Функціонування підприємств та їх позиції на ринку визначаються не лише особливостями їх виробничо– господарської діяльності, специфікою організаційно – правових форм, але й можливостями забезпечення та використання конкурентних переваг. Таким чином, ефективність діяльності сучасного підприємства значною мірою залежить від рівня його адаптованості до умов ринкової конкуренції, що обумовлює необхідність запровадження відповідної системи управління фінансами, адекватної ринковим вимогам.
Стратегічними завданнями розробки та реалізації ефективної системи управління фінансами підприємства є досягнення стратегічних та тактичних цілей його діяльності на основі використання ринкових механізмів залучення фінансових ресурсів, оптимізації структури капіталу та забезпечення фінансової стійкості, максимізації прибутку та підвищення ринкової вартості підприємства. При цьому визначального значення набуває забезпечення прозорості інформації стосовно фінансово – економічного стану підприємства як для власників, так і для потенційних інвесторів.
Аналіз останніх наукових досліджень. І закордонні, і вітчизняні наукові працівники, зокрема Ансофф І., Акофф P., Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Гурков І.Б., Забродська Л.Д., Федулова та ін., у своїх трудах багато працювати над вирішенням проблем, пов'язаних із пошуком найбільш ефективного підходу до процесу формування та реалізації стратегії розвитку підприємства. Принципи системи збалансованих показників концептуально розглянуті у роботах таких відомих українських та російських науковців як Гершун А., Пешко В., Синьков А., та інші. Разом с тим, незважаючи на наявність численних розробок, зазначена проблема все ще лишається актуальною. Іншою ціллю нашою дослідження став пошук відповіді на питання відносно того, чи зможе збалансована система показників, розроблена американськими науковцями Р. Калланом і Д. Нортоном використовуватися як головний інструмент стратегічною управління при подоланні проблем та бар'єрів на шляху реалізації стратегії розвитку підприємства

Таблиці:
Таблиця 5.1 - Матриця SWOT аналізу трудової діяльності
Таблиця 2.18 - Вплив соціального середовища на діяльність Procter&Gamble, у 2015 р.
Таблиця 2.19 - Вплив соціально-культурного середовища на діяльність Procter&Gamble, у 2015 р.
Таблиця 2.20 - Вплив економічного середовища на діяльністьProcter&Gamble, у 2015 р.
Таблиця 2.21 - Вплив природно-екологічного середовища на діяльність Procter&Gamble, у 2015 р.
Таблиця 2.22 - Вплив науково-технічного середовища на діяльністьProcter&Gamble, у 2015 р.
Таблиця 2.23 - Вплив політико-правового середовища на діяльністьProcter&Gamble, 2015 р.
Таблиця 9.1 - Основні групи причин виникнення негативних впливів з боку персоналу [6, с. 48]

Графічний матеріал:
Рисунок 8.1- Організаційно-управлінська структура Procter&Gamble
Рис. 9.1. Загрози підприємству з боку персоналу [5, с. 48]

Висновки
В роботі запропоновано методику оцінювання стратегії, яка включає: місію діяльності підприємства, принципи роботи з персоналом, методи роботи і критерії оцінки діяльності. Запропонована стратегія передбачає перехід від закритої до відкритої кадрової політики, адекватної для сучасних підприємств, які проводять політику завоювання ринків. На основі стратегії відділ управління персоналом розробляє антикризові кадрові програми, проводить постійний моніторинг ситуації і корегує виконання програми відповідно до параметрів зовнішнього і внутрішнього впливу. Інструментами реалізації стратегії є кадрове планування, керівництво персоналом, заходи щодо його розвитку, підвищення кваліфікації, вирішення соціальних проблем, мотивації. В результаті використання цих інструментів змінюється поведінка співробітників, підвищується ефективність їх роботи.

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара