Курсовая работа: Наукові теорії фінансування підприємств і критерії прийняття фінансових рішень (Код: 301)

Рейтинг:
Курсовая работа: Наукові теорії фінансування підприємств і критерії  прийняття фінансових рішень
zoom Увеличить изображение
Цена: 90.00 грн
Количество: 

Зміст

Вступ. 2

Розділ 1. Теоретична частина. Характеристика фінансово-кредитних відносин підприємства. 5

Розділ 2. Фінансова діяльність із формування операційного прибутку суб’єкта підприємництва. 10

2.1 Основні положення методу «Витрати – Обсяги – Прибуток. 10

2.2 Визначення порогу рентабельності й зони беззбиткової діяльності підприємства  14

2.3. Дослідження впливу операційного важеля на зміни обсягу прибутку суб’єкта підприємництва. 17

2.4. Дослідження впливу рівня прибутковості виготовлення окремих груп продукції на фінансові результати операційної діяльності  суб’єкта підприємництва. 21

Розділ 3. Планування інвестиційного розвитку та результатів фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. 25

3.1 Фінансова діагностика необхідності та рівня фінансової ефективності реалізації інвестиційно-інноваційного розвитку суб’єкта підприємництва. 25

3.2. Планування реальних інвестиційних вкладень в розвиток СТОВ „Благовість” та схем їх фінансування. 28

3.3. Планування зростання ресурсів та фінансових результатів операційної діяльності підприємства. 32

Висновок. 35

Список використаної літератури. 38

Додатки. 42

Вступ

Функціонування під­приємств, незалежно від галузевої належності та форми власності, в умовах ринкової економіки визначається здатністю забезпечувати достатній рівень прибутковості діяльності, що характери­зується системою абсолютних і відносних пока­зників.

У фінансовому аналізі використовуються різні показники прибутку, що оцінюються підприємс­твом та іншими зацікавленими суб'єктами (кре­диторами, інвесторами, державними контролю­ючими органами тощо), виходячи з їх інтересів. Управлінський персонал для аналізу діяльності підприємства та оцінювання ефективності при­йнятих рішень використовує показники економі­чного і маржинального прибутку, прибутку за видами діяльності та періодами дослідження, що дає змогу визначити найбільш раціональні на­прями використання ресурсів. Зовнішні суб'єкти аналізу, наприклад, податкова служба, вивчають за даними фінансової та податкової звітності складові прибутку, що підлягає оподаткуванню, з метою перевірки правильності розрахунків і сплати податків.

Повний варіант роботи після придбання

Висновок

За умов ринкової економіки спостерігається відхід від загального планування на підприємстві в бік фінансового з розробкою цілої низки бюджетів за структурними підрозділами, тобто відзначається зростання ролі внутріфірмового фінансового планування. Значення бюджетування полягає у поліпшення планування, позитивно впливає на підвищення продуктивності праці працівників підрозділів та ефективність використання матеріальних і фінансових ресурсів.

 

Система бюджетування повинна бути націлена на підвищення керованості й адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових ринках: забезпечення оперативного одержання інформації про необхідність коригування стратегії і тактики управління підприємством; створення умов для підвищення порозуміння і довіри і представниками закордонних фірм. Впровадження системи наскрізного бюджетування робить підприємство інформаційно прозорим для комерційних банків та інвестиційних компаній, інших капіталовкладців, що дозволяє розширити можливості підприємства з погляду отримання довгострокових кредитів або розміщення нових емісій на фондовому ринку на вигідніших умовах для емітента.

Повний варіант роботи після придбання

Список використаної літератури

  1. Економічний аналіз: [навч. посіб.] / наук. ред. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2015, – 540 с.
  2. Економіка підприємства / за заг. ред. Покропивного С. Ф. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2015. – 528 с.
  3. Економіка підприємства: [структурно-логічний навч. посіб.] / за заг. ред. Покропивного С. Ф. – К.: КНЕУ, 2015. – 457 с.

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара