Курсова робота: Молодіжна проза в шкільному курсі вивчення української літератури, методичні можливості і перспективи (Код: 125)

Рейтинг:
Курсова робота: Молодіжна проза в шкільному курсі вивчення української літератури, методичні можливості і перспективи
zoom Увеличить изображение
Цена: 95.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОЛОДІЖНОЇ ПРОЗИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Явище молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу…………………………………………………………………………..6

1.2 Любко Дереш як дзеркало молодіжної прози ……………………………..12

1.3 Радянська ментальність в українській молодіжній прозі………………..16

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПРОЗИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1 Розробка експерементального дослідження вивчення молодіжної прози у шкільному курсі з української літератури……………………………………25

2.2 Результати експерементального дослідження вивчення молодіжної прози у шкільному курсі з української літератури………………………………….26

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..31

ВСТУП

Бібліотечні працівники констатують, що найбільше цікавлять молодь ті твори, в яких автор не обмежується рамками власного „Я", а художньо узагальнює дійсність. При­ваблює громадянська пристрасність, співучасть ав­тора тому, що відбувається, максимальна суспільна значимість подій, що описуються. Викликають найбільшу повагу автори, які пробуджують у читачів бажання творити добро, красу.

Молоді потрібна не лише цікава сучасна літерату­ра, а й сучасні молоді автори, які пишуть саме для неї. Вона потребує поп-літератури з таким же віко­вим обличчям, бо це поглиблює здатність до са­мопізнання, до відкриття власних емоцій.

Особливості молодіжної прози перебували в полі зору таких літературознавців, як Г. Грабович, М. Ільницький, О. Астаф’єв, Ю. Шерех, М. Наєнко, С. Павличко, М. Слабошпицький, Р. Мовчан, Ю. Безхутрий, Л. Омельчук, Н. Мушировська, О. Боярчук, Ю. Тарнавський, М. Сподарець, І. Бурлакова, М. Неврлий, Ю. Мариненко, С. Бородіца та інших.

Чинні програми з української літератури для загальноосвітніх навчаль­них закладів передбачають текстуальне вивчення й оглядове ознайомлення старшокласників з прозою українських письменників.Але розгляд творів не враховує тих специфічних особливостей, що за способом зображення дійсності, пробле­матикою, художньо-образною структурою істотно відрізняють їх від мистецької спадщини українських прозаїків материкової Батьківщини.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВОК

Здійснене дослідження дає підстави зробити таківисновки:

1. Методика вивчення молодіжної прози являє собою систему взає­мопов’язаних методів, прийомів і форм навчання, що сприяють усвідомленню старшокласниками специфічних особливостей творів молодих українських письменників, морально-етичному зростанню учнів, вихованню національно свідомого громадянина. Створена методика спрямована на саморозвиток кожного учня в умовах колективної, парної та індивідуальної роботи.

2. Вивчення літератури має враховувати особливості молодіжної прози, історико-літературного процесу; специфіку застосування елементів психоаналітичної інтерпретації текстів, аналізу неоміфопоетичних образів, принципів рецептивної естетики; етнопсихологічні чинники, що впливають на творчість митця; психолого-педагогічні умови, що забезпечують належну мотивацію до читання творів молодих українських письменників.

3. Про ефективність запропонованої методики свідчить сформованість у старшокласників умінь самостійно аналізувати прозові твори, розкриваючи властиві їм особливості (наявність жанрових змін, мотиву невід’ємності від рідної землі; увага до міфопоетики; національний вияв архетипів у діях, характері, вчинках героїв художнього твору; наявність синтезу західноєвропейських філософських теорій з національно-філософ­ськими поглядами); виявляти особистісне ставлення до порушених автором проблем національної самосвідомості та екзистенційних питань морального вибору. Звернення до філософського підґрунтя української молодіжної прози, поглиблення розуміння архетипних витоків символічних образів у творах молодих українських письменників позитивно позначилося на формуванні вмінь творчо читати, особистісно сприймати мистецькі явища.

4. Методика засвідчила свою ефективність при врахуванні особливостей вікового розвитку учнів; формуванні духовних потреб, мотивів навчальної діяльності юнацтва; специфіки сприйняття старшокласниками творів мистецтва; при наданні уваги етнопсихологічним чинникам, що вплинули на творчість українських молодих письменників; під час залучення проблемних, логічних, творчих завдань, які стимулюють пізнавальну діяльність учнів.

 

5. Результативність методики вивчення в старших класах молодіжної прози залежить від науково-методичного забезпечення роботи вчителя-словесника, застосування ефективних методів, прийомів, видів і форм діяльності, що відповідають гуманістичній парадигмі освіти.

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Анна Середа "HOMO VIATOR" Івано-Франківськ: "Лілея-НВ", 2006. — 56 с.
  2. Балдинюк В. Листи щастя, або фантастичні пригоди наївного генія / Віра Балдинюк // Слово і час. - 2006. - № 2. - С.67 - 68.
  3. Герасименко Н. Наші підлітки - жертви Стівена Кінга / Ніна Герасименко // Слово і час. - 2008. - № 4. - С. 43 - 48.
  4. Голобородько Я. ММП-ХХІ, або стьоболюбіє (Ірен Карпа) / Ярослав Г олобородько // Березіль. - 2008. - № 3-4. - С.149-154.
  5. Гундорова Т. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. - К.: Критика, 2005. - 263с.

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара