Фінансовий облік товарних запасів і товарообороту на підприємствах торгівлі (Код: 119)

Рейтинг:
Фінансовий облік товарних запасів і товарообороту на підприємствах торгівлі
zoom Увеличить изображение
Цена: 120.00 грн
Количество: 

1

Вступ..............................................................................................3
1.Визначення , оцінка і класифікація товарних запасів , значення та завдання їх обліку.............................................................................................5
2.Характеристика господарської діяльності підприємства та його облікової політики........................................................................................16
3.Документальне оформлення надходження і вибуття товарних запасів.........22
4.Синтетичний і аналітичний облік руху товарних запасів і товарообороту...29
Висновки та пропозиції......................................................................39
Список використаної літератури.........................................................43

1.Визначення, оцінка і класифікація товарних запасів , значення та завдання їх обліку

В обліковій літературі можна зустріти багато різних понять, пов'язаних із запасами, проте, слід враховувати, що кожна з них має самостійне значення та власне тлумачення.
У навчальній літературі часто застосовується поняття «виробничі запаси», замінене поняттям «матеріали». Деякі автори при визначенні поняття матеріальних оборотних активів застосовують термін «цінності». Однак, поняття «цінність» є описовою категорією, ознакою, якісним або критеріальним показником, що характеризує запаси як економічні елементи, які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні вигоди.
Запаси – це матеріальні ресурси (засоби виробництва, предмети споживання, інші цінності), необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання [15].
Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності встановлено П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20. 10. 1999 р. № 246 [18].
Запаси визнаються підприємством за таких умов:
– існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням;
– їх вартість може бути достовірно визначена.
Характеристика П(С)БО 9 «Запаси» наведена на рис. 1.1.

Одиницею обліку матеріальних запасів є назва предмета, яка визначена економіко–правовим доказом (документом), і законодавчо.
Також існує класифікація виробничих запасів за різними класифікаційними ознаками, яка приведена в табл. 1.1
Таблиця 1.1
Класифікація товарних запасів підприємства

2.Характеристика господарської діяльності підприємства та його облікової політики

Курсова робота виконується на матеріалах відкритого акціонерного товариства "Полтавський хлібокомбінат", який засновано згідно рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від "28" січня 1997 року № 16-11 шляхом перетворення структурного підрозділу обласного державного виробничо – торгівельного об'єднання "Полтавахліб" – Полтавський хлібокомбінат, у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Закону України від 10 липня 1996 року "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", Указу Президента України від 19 березня 1996 року № 196/96 "Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році".
Місцезнаходження товариства: 36008 м. Полтава, вул. Комарова, 10-а.
Ідентифікаційний код 00376923.
Товариство може виступати позивачем та відповідачем у суді.
Метою діяльності підприємства є підприємницька діяльність для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
На теперішній час товариство займається наступною діяльністю:
1) Виробництво в широкому асортименті хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів та інших товарів народного споживання.
2) Виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажним та пасажирським автомобільним транспортом та надання транспортно – експедиційних послуг юридичним та фізичним особам в Україні.
3) Здійснення зовнішньо – економічної діяльності у відповідності до чинного законодавства.
4) Виконання торгових, торгово – посередницьких, комерційних, посередницьких комісійних, фінансових міждержавних операцій та угод.
5) Комплексне проектування та введення в експлуатацію виробничих дільниць по виготовленню промислової продукції науково – технічного та народного споживання.
6) Організація науково – пошукових, конструкторських, технологічних та проектно – кошторисних робіт.
7) Проведення робіт, пов'язаних з екологією, ресурсозбереженням, переробкою первинних і вторинних мінеральних ресурсів.
8) Виробництво, монтаж, пуск і наладка, оптимізація та технічне обслуговування засобів виробництва та іншого обладнання.
9) Закупка, переробка, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів.
10) Організація та проведення оптової та роздрібної торгівлі промисловою продукцією, товарами народного споживання, нерухомим майном та засобами виробництва.
Органами управління Товариства є :
1) Загальні збори акціонерів
2) Наглядова рада
3) Правління
4) Ревізійна комісія
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів товариства.
Голову та персональний склад Наглядової ради обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості п'яти членів строком на п'ять років.
Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
Структуру керівництва на підприємстві ПАТ "Полтавський хлібокомбінат" відображаємо на рис. 1.1

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара