Оцінка ризиків (Код: 115)

Рейтинг:
Оцінка ризиків
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

1

ВСТУП
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1.1 Сутність ризику, його види і причини виникнення
1.2 Методи та принципи вимірювання ризику
1.3 Кількісні методи оцінки ризиків
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР"
2.1 Характеристика виробничої діяльності підприємства та основних ризиків його діяльності
2.2. Кількісна оцінка економічних ризиків підприємства
2.3. Оцінка рівня економічної безпеки ДП ДАК "Хліб України" "Миколаївський портовий елеватор"
РОЗДІЛ 3
ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ЕЛЕВАТОР"
3.1 Вибір шляхів зниження впливу ризику для ДП ДАК «Хліб України» «Миколаївський портовий елеватор»
3.2 Прогнозна оцінка господарської діяльності підприємства
3.3 Інтегральна оцінка прогнозного рівня економічної безпеки.
Висновок
Список використаної літератури

 

РОЗДІЛ 1

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

  1. Сутність ризику, його види і причини виникнення

 

Першочерговим і найважливішим кроком, що слід здійснити, приступаючи до дослідження поставленої проблеми, є необхідність визначення головного поняття ризику.

 

Існує велика різноманітність думок з приводу його визначення, сутності і природи. Це насамперед пов’язано з багатоаспектністю цього явища, а також недостатнім використанням в реальній діяльності та ігноруванням в існуючому законодавстві.

 

Аналіз проведених різноманітних досліджень та опублікованих робіт за темою обраного дослідження свідчить про те, що проблема управління ризиками підприємства в тій або іншій мірі отримала віддзеркалення в порівняно невеликій кількості наукових праць.

 

Серед теоретиків, що внесли реальний вклад до розвитку теорії ризиків, можна виділити таких учених, як Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, Б.А. Райзберг, В.В. Черкасов, С. Жізнін, В. Абчук, Ю. Осипов, А. П Альгин і інших [1] .

 

Одним з перших проблеми виникнення економічних ризиків були розглянуті А. Маршаллом, і саме його праці поклали початок неокласичної теорії ризиків. Дж.М. Кейнс ввів в науку поняття «Схильність до ризику», характеризуючи інвестиційні і підприємницькі ризики [2].

 

У роботі Ф. Найта «Ризик, невизначеність і прибуток» вперше була висловлена думка про ризик як кількісну міру невизначеності. У працях О. Моргенштейна і Дж. Неймана також були розроблені питання теорії риски, що відображають взаємозв’язок понять «невизначеність» і «ризик» [6].

 

Ученими А.П. Альгиним, Б.А. Райзбергом були розроблені проблеми сприйняття ризику як складного соціально-економічного явища, якому властиві безліч суперечливих засад [34].

 

У розвиток прикладних концепцій ризиків свій вклад внесли Дж. Бароне-Адезі, Т. Боллерсльов, К. Гианнопоулос, М. В. Грачева, Г. Гуптон, П. Зангарі, В.Е. Ковалів, А. Лі, М.А. Рогів, В.А. Чернов, Р.В. Чернова, Р. Енгль [10].

 

Перший стратегічний напрям прикладних досліджень в галузі ризиків отримав віддзеркалення у аналізі техніко-виробничих ризиків. Так, М. В. Грачова присвятила ряд досліджень питанням проектних і інвестиційних ризиків. В.А. Чорновим було розглянуто питання ризиків, зокрема, вживання методів фінансового аналізу для обліку ризиків[9].

 

Другий напрямок пов’язаний з розробкою проблематики ризиків. Це, зокрема, роботи Т. Боллерсльова, Дж. Бароне-Адезі, Р. Енгля і К. Гианнопоулоса [8]. Результати досліджень цих учених були використані в популярних концепціях управління ризиками (RiskMetrics, CreditMetrics, CorporateMetrics), розроблених П. Зангарі, Р. Гуптоном і А. Лі. У російській науці даний напрям був підтриманий вченими В. Е. Кузнецовим і М. А. Роговим[42].

 

Поняття ризику вчені трактують по-різному (див. табл. 1.1).

 

Проведений аналіз всіх визначень поняття категорії «ризик» дав змогу виділити основні елементи, які складають сутність поняття «ризик». Отже, ризик – це:

 

1) можливість відхилення від передбачуваної мети, заради якої здійснювалася вибрана альтернатива (відхилення як негативної, так і позитивної властивості);

 

2) вірогідність досягнення бажаного результату;

 

3) відсутність упевненості в досягненні поставленої мети;

 

4) можливість матеріальних, етичних і інших втрат, пов’язаних із здійсненням вибраної в умовах невизначеності альтернативи.

 

 Найбільш точним і обґрунтованим є наступне поняття. Отже, ризик – це вірогідність отримання підприємством додаткового прибутку або загроза появи додаткових затрат в результаті здійснення виробничої і фінансової діяльності.

 

Таблиця 1.1

 

Поняття ризику

 

 

 

К. Гианнопоулос

Дія (діяння, вчинок), що здійснюється в умовах вибору (у ситуації вибору, сподіваючись на позитивний результат), коли в разі невдачі існує можливість (міра небезпеки) опинитися в гіршому положенні, ніж до вибору (або в разі невиконання цієї дії) [15]

 

А. Лі

Ризик − діяльність, пов’язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно і якісно оцінити вірогідність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети [26]

 

Дж. Бароне-Адезі

Ризик − загроза того, що фірма зазнає втрат у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижчі за ті , на які вона розраховувала [12]

 

Т. Боллерсльова

Наслідок дії або бездіяльності, в результаті якої існує реальна можливість здобуття невизначених результатів різного характеру, як позитивно, так і негативно впливаючих на фінансово-господарську діяльність підприємства [37]

 
       

 

Досвід свідчить, що основними причинами виникнення ризиків є:

 

1) Спонтанність, непередбачуваність природних процесів і явищ, стихійні лиха. Природні явища, особливо стихійні лиха, до цих пір є одним з чинників, що впливають на соціально-економічні процеси в суспільстві.Звичайно, для різних країн і регіонів цей вплив різний.

 

2) Випадковість соціальних процесів, коли в схожих умовах одна й та сама подія відбувається неоднаково в результаті значної кількості різноманітних соціально-економічних і технологічних процесів. Імовірнісна сутність багатьох соціально-економічних процесів, національні, релігійні і навіть расові відмінності є причиною того, що подібні зовнішні умови приводять до різних проявів суспільного життя.

 

3) Наявність протиборчих тенденцій, зіткнення інтересів. Це військові дії, міжнаціональні конфлікти, зіткнення суперечливих інтересів в ринкових умовах. Механізм розвитку ринку – конкуренція передбачає із самого початку протиборство різних товаровиробників.

 

4) Імовірнісний характер НТП. Загальний напрям розвитку науки і техніки, особливо на найближчий період, може бути передбачений з відомою точністю. Проте заздалегідь визначити конкретні наслідки тих або інших наукових відкриттів, технічних винаходів практично неможливо.

 

5) Неповнота, недостатність інформації відносно об’єкту, процесу, явища. Ця причина приводить до певних обмежень людини у зборі і переробці інформації, пов’язаних також і з постійною мінливістю цієї інформації.

 

6) Обмеженість матеріальних, фінансових, трудових і інших ресурсів в процесі прийняття і реалізації рішень; неможливість однозначного пізнання об’єкту в існуючих умовах і методах наукового пізнання; обмеженість свідомої діяльності людини, існуючі відмінності в соціально-психологічних установках, оцінках, поведінці [23].

 

Складність класифікації ризиків полягає в їх різноманітті та різноманітності ризикових ситуацій. У економічній літературі не існує жорсткої системи класифікації ризиків. Подібно до існування багатьох підходів до визначення поняття «ризик», існує безліч підходів до класифікації ризиків.

Найбільш спрощена наступна класифікація ризиків, за якою виділяють3 види ризиків (рис. 1.1).

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара