Трудовий потенціал підприемства (Код: 108)

Рейтинг:
Трудовий потенціал підприемства
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

1

ЗМІСТ
ВСТУП.......................................................................................
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА...........................................................................
1.1 Сутність і склад трудового потенціалу.............................................
1.2 Система показників для оцінки ефективного використання трудового потенціалу......................................................................................
1.3 Методологічні підходи до оцінки трудового потенціалу........................
РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПП "КОМСОМОЛЕЦЬ"
2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.....................
2.2. Аналіз використання трудової праці на підприємстві...........................
2.3.Аналіз ефективності використання трудового потенціалу......................
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПП "КОМСОМОЛЕЦЬ"
3.1 Підвищення ефективності трудового потенціалу.................................
3.2 Шляхи вдосконалення трудового потенціалу підприємства....................
ВИСНОВКИ ..................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...........................................
ДОДАТКИ ....................................................................................
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Сутність і склад трудового потенціалу

Вивчення еволюції наукового розуміння терміна «потенціал» дає змогу зробити висновок, що його запровадження в економічні дослідження було пов'язане з розробкою проблем комплексної оцінки рівня розвитку трудових сил у двадцяті роки минулого століття.
Існують різні точки зору щодо визначення поняття «потенціал». Так,Шеремет А. Д.розглядаєпотенціал як потенційну можливість країни виробляти матеріальні блага для задоволення потреб населення[83, с. 69-78]. На думку Г. Г. Кірейцева:«Потенційні виробничі сили – не тільки матеріальні елементи, а також ті чи інші матеріальні умови, за яких здійснюється виробничий процес» [80, с189-200].Філімоненков О. С. cтверджує, що економічний потенціал – сукупна виробнича сила праці всіх працездатних членів суспільства [78, с. 36-69]. Павловська О. В. розглядає потенціал розширеного виробництва як ресурсні можливості національної економіки для здійснення економічного зростання [59, с. 15-18].Орлов О. О. дає таке визначення: «Виробничий потенціал - це сукупність ресурсів, які в процесі виробництва набирають форми чинників виробництва» [57, с. 15-18]. Ганін В. І.стверджує, щопотенціал – це узагальнена збірна характеристика ресурсів, прив'язана до місця й часу[19, с. 78-93]. На думку Гриньова В. М.: «Потенціал – це засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або розв'язання певної задачі» [21, ст. 63-78].Гура Н. О. розглядає підприємницький потенціал як сукупність ресурсів (трудових, матеріальних, технічних, фінансових, інноваційних і т. п.), навичок і можливостей керівників, спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробництва товарів, здійснення послуг (робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення сталого функціонування та розвитку підприємства [23, с. 76-77]. Давидов Г. М. розглядає потенціал підприємства як максимально можливу сукупність активних і пасивних, явних і прихованих альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи підприємства у певному середовищі господарювання (ситуаційно-ринкова складова) з урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, часових, соціокультурних та інших обмежень [24, с. 79-81].
У розвитку сучасних уявлень про потенціал можна виділити три напрямки. Представники першого (Покропивний С. Ф., Єфимова О. В.) стверджують, що потенціал – це сукупність необхідних для функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів. До складових потенціалу в цьому розумінні відносять відповідні трудові, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які залучаються у сферу вдосконалення виробництва. Сюди ж включають і сукупність ресурсів, яка забезпечує необхідний рівень підприємства виробництва та управління, а також ресурси сфери освіти і перепідготовки кадрів. «Ресурсне» розуміння потенціалу має важливе значення для планування та управління виробничою діяльністю, але не вичерпує найістотніших його характеристик.
Друга група авторів (Замазій О. В., Зінь В. А.) розглядає потенціал як систему матеріальних та трудових чинників (умов, складових), що забезпечують досягнення мети виробництва. Основою для такого підходу є висловлювання К. Маркса про те. що засоби праці, предмети праці та робоча сила як чинники виробництва та елементи утворення нового продукту виступають як можливості, що підкреслює їхній потенційний характер. Для перетворення цих можливостей на дійсність «вони мають з'єднатися». Вони стверджують, що дослідження ефективності розвитку економіки мають базуватися не на досягнутому рівні використання ресурсів, а на потенційних можливостях виробництва.
Учені третього напрямку (Власенко К. Р.) розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання. Вчені третього напрямку (Власенко К. Р. та інші) розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної системи виконувати поставлені перед нею завдання.
Потенціал класифікують за певними ознаками (рис. 1.1)

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара