Фінансовий стан банку (Код: 99)

Рейтинг:
Фінансовий стан банку
zoom Увеличить изображение
Цена: 150.00 грн
Количество: 

1

ВСТУП

У сучасному конкурентному середовищі, що склалося на ринку банківських послуг, зростає зацікавленість клієнтів та власників банку щодо якості фінансового стану банківської установи. З огляду на це, стабільність діяльності банку на сьогодні стає першочерговим питанням. Прибуток є важливою категорією, що характеризує стійкість та надійність кредитної установи. Перш за все він необхідний для створення резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, зрештою, для збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг.
В умовах підвищення внутрішніх вимог до ефективності діяльності банківської системи України суттєво зростає значення і роль економічного аналізу в системі складових управління сучасним банком. Розвиток теоретико-методичних засад і прикладних рекомендацій комплексного аналізу показників прибутковості є необхідною умовою підвищення ефективності функціонування банківської системи України в цілому. Саме це і пояснює актуальність та практичну значущість даного дослідження.
Об'єктом дослідження є прибутковість діяльності банку.
Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі оцінки прибутковості діяльності банку.
Метою курсової роботи є вивчення теоретичних і практичних аспектів аналізу банківського прибутку , порядок його розподілу та викорстання.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:
розкрити сутність та поняття прибутковості банківських установ;
дослідити показники і оцінка прибутковості банку;
вивчити розподіл прибутку банківських установ;
навести організаційно-правову характеристику діяльності ПАТ «Ідея Банк»;
виконати аналіз та визначення типу фінансової стійкості;
провести аналіз ліквідності та платоспроможності;
зробити аналіз ділової активності;
проаналізувати фінансові результати діяльності.
Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: метод реферування - використовувався при зборі та узагальненні інформації з літературних джерел, метод аналізу та метод порівняння - при визначенні основних категорій, пов'язаних з оцінкою прибутковості банку, абстрагування та синтезу - дозволили узагальнити основні методичні підходи щодо оцінки прибутковості діяльності банку та ін.
Інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, монографічні роботи і статті вітчизняних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів з питань аналізу та управління прибутком банку, фінансова та статистична звітність ПАТ «Ідея Банк».

РОЗДІЛ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРИБУТКУ, ПОРЯДОК ЙОГО РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
1.1 Сутність та поняття прибутковості банківських установ

Основним показником, який узагальнює результати діяльності, та
індикатором ефективності діяльності банку є прибуток. Він має універсальне значення, дає уявлення про характер, зміст, функціональну спрямованість та обсяг діяльності установи.
Прибутковість відіграє важливу роль у діяльності банку, оскільки
досягнення задовільного рівня прибутку дозволяє поповнювати капітал, формує основу життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних виплат акціонерам [23].
Визначення сутності прибутку як економічної категорії має важливе
значення для управління процесами його формування, виявлення факторів, що впливають на його величину, дає знання, необхідні для розробки заходів щодо збільшення прибутку, його максимізації і перспективного планування. Існують різні (так звані «суб'єктивні» й «об'єктивні») теорії визначення прибутку, але вони стосуються до прибутку, що утворюється в процесі виробництва продукції в галузях матеріального виробництва. Щодо походження прибутку комерційних банків, то це питання недостатньо досліджене [14, с. 173].
За Бабкіною І., банківський прибуток - це економічна категорія,
яка відображає економічні відносини, що складаються між комерційними
банками і суб'єктами підприємницької діяльності з приводу надання їм
тимчасово вільних коштів за умови повернення й оплати за користування ними та інших послуг [14, с. 173].
За визначенням Алексєєва І.В., прибуток - це фінансовий показник
результативності діяльності банку. Загалом прибуток залежить від трьох
«глобальних» компонентів: доходів, видатків і податків, сплачених у бюджет [10, с. 116].
Прибуток - це різниця між доходами та витратами банку. Балансовий прибуток банку - це загальна сума прибутку від усіх видів діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається із прибутку від операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних операцій [20].
Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України визначає прибуток як суму, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати [25].
Прибуток банку - це різниця між його валовими доходами та валовими витратами [10,11, 38].
В. В. Коваленко та О. Г. Коренєва вважають, що прибуток – це головний показник результативності роботи банку. Кількісний та якісний аналіз прибутковості проводиться з метою визначення фінансової стійкості банку та оцінки ефективності його роботи за визначений звітний період [17, с. 43].
За визначенням Адамик Б.П., прибуток - це позитивний результат діяльності банку, розрахований як різниця між усіма доходами та усіма витратами понесеними банком. Причому ці доходи та витрати не завжди супроводжуються рухом грошових коштів. Прибуток необхідно розглядати як економічний показник діяльності установи, а не як кошти. Слід завжди пам'ятати, що наявність прибутку ще не означає своєчасного надходження грошових коштів [7].
Прибутковість банку, відповідно, - це система показників, що показують і оцінюють в сукупності прибуток, отриманий банком, відносно джерел (факторів), які впливають на кінцеві результати роботи банку. Слід використовувати комплексний підхід, тобто, для аналізу прибутковості
використовувати систему показників прибутковості банку, оцінюючи різні позиції, як з використанням загальних показників прибутковості, так і показників прибутковості роботи окремих підрозділів, напрямків бізнесу (казначейського, оптового, роздрібного, інвестиційного), банківських
продуктів, клієнтів, персоналу та аналізу рентабельності проектів [7].
Так як прибуток - це різниця між доходами й витратами, то абсолютна величина прибутку в банку в цілому знаходиться в прямо пропорційній залежності від кількості реальних робочих активів, що утворюють основний банківський дохід, й обернено пропорційній залежності від обсягу витрат по
пасивним операціям та іншим витратам [7].
Метою аналізу прибутку і рентабельності є збільшення абсолютної величини прибутку та підвищення рентабельності банку на основі ефективного управління доходами і витратами. З огляду на це, І. В. Сало розглядає прибуток як головний фактор для різних методів оцінки ефективності діяльності банків.
Іванова С.П. вважає, що прибутковість комерційного банку - це сумарний позитивний сукупний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності [16, с. 307].

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара