Екологізація освіти (Код: 79)

Рейтинг:
Екологізація освіти
zoom Увеличить изображение
Цена: 15.00 грн
Количество: 

1

План
Вступ
1. Екологізація освіти
2. Проблема виживання в сучасному світі
3. Екологічне виховання
Висновок
Список використаноъ лытератури
Вступ

Теоретичні основи екології закладені Ч. Елтоном в книзі «Екологія тварин» (1930 р.) та ряду науковців – членів міжнародної громадської організації, що об'єднала близько сотні підприємців, управлінців, політичних діячів, високих посадовців, діячів культури та вчених «Римського клубу». За їх практично спільною думкою вирішення екологічної проблеми може бути здійснене шляхами обмеження виробництва і споживання, на яке має свідомо піти людство, якщо воно хоче зберегти природу й цивілізацію. У. Беренс, Е. Ласло Е. Манн-Боргезе, Д. Медоуз, М. Месарович, Е. Пестель, А. Печчеі, Дж. Форрестер та ін. сформували загальну екологічну парадигму відносно розвитку людства у ХХ і ХХІ століттях. У середині й наприкінці ХХ століття до аналізу екологічної проблеми звернулись вчені колишнього СРСР: В. Алексеєв, В. Андрущенко, А. Ахієзер, Р. Баландін, Г. Бачинський, Л. Бондарев, Ю. Бромлей, М. Будика, С. Валентей, С. Васюта, П. Водоп'янов, П. Гайденко, Е. Гірусов, М. Голубець, І. Грабовський, Д. Гродзінський, Г. Добров, Н. Депенчук, В. Касьян, Р. Карпінська, М. Кисельов, В. Князєв, В. Комаров, К. Кондратьєв, В. Крисаченко, В. Кухар, П. Куусі, Д. Ліхачов, А. Лой, В. Лось, Г. Марчук, М. Михальченко, А. Мозелов, М. Моісєєв, С. Мороз, А. Нагорна, М. Огняник, П. Олдак, Е. Піанка, Т. Пікашова, Е. Прусов, М. Реймерс, М. Тарасенко, А. Толстоухов, В. Урсул, І. Фролов, Г. Хефлінг, М. Хилько, Ю. Шеляг-Сосонко та ін.
1. Екологізація освіти
У науково-педагогічній літературі набули широкого поширення такі поняття, як «екологізація світогляду», «екологізація виробництва», «екологізація наук», «екологізація свідомості», «екологізація мислення», «екологізація освіти». У всіх випадках під екологізації розуміють процеси, пов'язані з оптимізацією і гармонізацією відносин між суспільством і природою, і змін, які виникають в духовного і матеріального життя в умовах екологічної кризи, радикальної трансформації суспільного буття. Г.С.Смірнов визначає, наприклад, екологізацію свідомості як зміна спрямованості свідомості, орієнтацію його на більш адекватне відображення стану зовнішнього середовища і відповідно ціннісних установок у потребах і діяльності людини. З поняттям «екологізація індивідуальної свідомості» пов'язані також такі поняття, як «екологізація мислення», «екологізація світовідчуття», «екологізація потреб», «екологізація поведінки» та ін Кожній історичній епосі відповідає своє певний світогляд.
Екологізація системи освіти (Н. М. Мамедов) – це характеристика тенденції проникнення екологічних ідей, понять, принципів, переходів в інші дисципліни, а також підготовка екологічно грамотних фахівців самого різного профілю. Саме в наші дні потрібно екологізація взагалі всієї системи освіти і виховання. Фінальна мета даної трансформації – проникнення сучасних екологічних ідей і цінностей у всі сфери суспільства, його екологізація. Бо тільки так, через екологізацію всього суспільного життя, можна врятувати людство від екологічної катастрофи.
Найбільш повно, докладно з проведенням експериментальної роботи в школі і в педагогічному вузі дана проблема – екологізації освіти – знайшла відображення в докторській дисертації В. М. Назаренко, на чому ми і зупинимося більш детально.
Так, автор пропонує здійснити послідовну екологізацію вузівських навчальних дисциплін. Цей процес зачіпає як навчальну, так і внеучебную діяльність студентів, будується на принципах цілісності, єдності і наступності всіх ланок і етапів вузівського навчання, а також на встановленні міжпредметних зв'язків та інтеграції навчальних дисциплін.
Інформація з проблем навколишнього середовища вводиться в основні навчальні курси з урахуванням специфіки кожного предмета. Це можливо реалізувати в курсі лекцій, на семінарських, лабораторних заняттях, по закінченні викладу теми (розділу), в кінці вивчення всього теоретичного курсу. При цьому екологічному змістом має бути чітко визначено місце в кожному розділі. Слід також здійснювати взаємозв'язок екологічних, природоохоронних і виховних аспектів досліджуваного матеріалу, ретельно продумувати методику викладу матеріалу.
Автор виявляє і розробляє теоретичні основи екологізації хімічної освіти, що дозволяють визначити зміст системи знань про хімічні аспектах екології в ряді навчальних предметів середньої і вищої школи, переорієнтувати зміст хімічного експерименту і хімічних завдань на екологічну проблематику, осмислити нові функції кабінету хімії в умовах екологізації шкільної освіти.
Хімія тут вибрана не випадково. Останнім часом виявляється виразна тенденція в нашому вже досить екологізировани суспільній свідомості протиставляти екологію людини і хімію. Дійсно, хімічне виробництво за свою історію завдало чималої шкоди природному середовищу. Коли при наявності такого гострого і актуального протиріччя ставиться питання про екологізації хімічної освіти, тоді мова йде не про механічному поєднанні екології та хімії, а про інтегративному підході до даної проблеми.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара