Курсова робота: Управління кар’єрою персоналу (Код: 49)

Рейтинг:
Курсова робота: Управління кар’єрою персоналу
zoom Увеличить изображение
Цена: 150.00 грн
Количество: 

 1

Вступ

Розділ 1. Теоретичні підходи до управління кар’єрою персоналу в сучасних організаціях

1.1. Кар’єра персоналу як об’єкт управління, її основні цілі та завдання

1.2. Типові моделі й етапи розвитку кар’єри персоналу в організації

1.3. Характеристика процесу управління кар’єрою персоналу в сучасних організаціях

Розділ 2. Аналіз ПАТ "Укрндiпродмаш" як системи управління

2.1. Характеристика діяльності ПАТ "Укрндiпродмаш"

2.2. Персонал ПАТ "Укрндiпродмаш"як об’єкт управління

2.3. Оцінка діючої системи управління персоналом на ПАТ "Укрндiпродмаш"

Розділ 3. Шляхи удосконалення управління кар’єрою персоналу на ПАТ "Укрндiпродмаш"

3.1. Формування ефективної системи управління кар’єрою персоналу як ключової ланки управління ПАТ "Укрндiпродмаш"

3.2. Удосконалення роботи з кадровим резервом на ПАТ "Укрндiпродмаш"

3.3. Зарубіжний досвід управління кар’єрою персоналу в організаціях та можливість його впровадження на ПАТ "Укрндiпродмаш"

Висновки

Пропозиції

Додатки

Розділ 1.

Теоретичні підходи до управління кар’єрою персоналу в сучасних організаціях

  1. Кар’єра персоналу як об’єкт управління, її основні цілі та завдання

У сучасній теорії та практиціуправління персоналом роль персоналу у функціонуванні підприємства хоча йвизначена, однак значення управління кар’єрою персоналу необхідно дослідитина вітчизняних підприємствах.

Розвиток ринкових відносин в Україні стосується не тільки форми господарювання, орієнтуючи її на ефективне використання обмежених ресурсів, у тому числі трудового потенціалу особистості, а й самої природи людської діяльності, її цілей, структури, спрямованості,
характеру переваг і цінностей. У системі цих змін усе більш важливе місце займає кар’єра, яка дозволяє підприємству більш повно розкривати та використовувати трудовий потенціал своїх працівників, а персоналу - задовольнити широкий спектр своїх потреб.

В останній час посилення ролі людського чинника впливає на зміну відношення до працівника сучасного підприємства. Те, що раніше ототожнювалось із кар’єризмом, який становить прояв кар’єри, сьогодні є важливим показником розвитку людини в системі соціальної структури, вагомим фактором і умовою покращення соціально-психологічного
клімату та конкурентоспроможності підприємства, підвищенням продуктивності праці.

Спочатку кар’єра і кар’єрне зростання ототожнювалися часовими та територіальними рамками підприємства, проте потім прив’язування до єдиної організації стало неактуальним через нестабільність ринку. Тому стає цікавим дослідити сутність поняття "кар’єра" як синоніма категорії "кар’єрне зростання". Також слід відзначити, що при визначенні змісту
категорії "кар’єра" використовується ряд взаємопов’язаних понять: "переміщення", "мобільність", "просування", "розвиток". Вони, з одного боку, є синонімами кар’єри, а з іншого - дуже звужують сутність цього процесу. Під переміщенням може розумітися територіально-просторова динаміка, зміна посади (як підвищення, так і звільнення). Мобільність - це зміна становища індивіда в суспільстві, його місця роботи. Просування - ефективний засіб управління кар’єрою [39, с. 88].

Слід виділити невипадкове зарахування терміна "кар’єра" до одного ряду із терміном "кар’єризм", що трактується як погоня за посадовим просуванням у службовій діяльності, за успіхом у професійній діяльності з метою досягнення особистого і сімейного благополуччя.
Негативний відтінок на весь ряд споріднених термінів посилюється в роз’ясненні терміна "кар’єрист" - людина, яка пройнята кар’єризмом, що "ставить турботу про свою кар’єру і особисті успіхи вище за інтереси суспільної справи" [
36, с. 88].

Звернення великої кількості дослідників різних сфер діяльності до проблематики кар’єри породило багато її тлумачень. Семантичний аналіз поняття "кар’єра" (табл. А.1 додатка А) показав, що існують такі підходи до сутності визначення досліджуваного поняття: успішний,
трудовий, процесний та суб’єктивний. Слід відзначити що аналіз наведених трактувань також дозволяє зробити висновок, що термін "кар’єра" вживається як у широкому, так і у вузькому розумінні. Деякі автори [
8, с. 124; 126; 146] дають широке тлумачення кар’єри. Так, наприклад, Г.
Осіпов розглядає кар’єру як "...загальну схему життя, складену з ряду епізодів та подій, яка включає в себе не тільки просування, але і всі значні зміни життєвого шляху взагалі" [
4, с. 146]. Разом із цим низка науковців [14, с. 38; 47; 73; 115; 153] використовують і вужче трактування:
наприклад, Ю. Воронов дає тлумачення кар’єри як "сукупність займаних людиною місць, визначених по ранговій шкалі." 

У деяких визначеннях кар’єра представлена у вигляді моделі, схеми переміщення індивідів із нижчих суспільних позицій на вищі. Польський соціолог Я. Щепанський вважає, що, досліджуючи проблему кар’єри, ".перш за все ми стикаємося з мобільністю індивідів, яка
полягає в проходженні встановлених ступенів у будь-якій ієрархічній системі, яке ми називаємо особистою кар’єрою" [
20, с. 155]. У розуміння кар’єри він включає проходження індивідом ієрархічних ступенів "престижу", "доходу", "влади".

Не можна не відзначити випадків зайвого "звуження" розуміння кар’єри. Так, наприклад, Н. Руткевіч трактує поняття кар’єри лише як ".просування працівника в результаті зростання його освітнього рівня, кваліфікації, накопичення ним досвіду до складнішої праці" [18, с. 115].

Найбільш ємним є визначення кар’єри як ".безперервного процесу успішного "професійного просування, професійного зростання, перехід від одних рівнів професіоналізму до інших" [11, с. 28].

1.2. Типові моделі й етапи розвитку кар’єри персоналу в організації

Єгоршин [1] зазначає, що практичні дослідження службової кар'єри багатьох діючих менеджерівпоказують, що всі різноманіття видів кар'єри виходять за рахунок поєднання чотирьох її основних моделей: "трамплін"; "сходи"; "змія"; "роздоріжжі".

Розділ 2.

Аналіз ПАТ "Укрндiпродмаш" як системи управління

2.1. Характеристика діяльності ПАТ "Укрндiпродмаш"

Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Укрндiпродмаш". Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14308836. Місцезнаходження емітента м.Київ Шевченкiвський р-н 04112 м.Київ вул.Дегтярiвська, 48. Міжміський код, телефон та факс емітента 044 483-82-21 044 483-82-25

Український науково-дослідний та конструкторський інститут продовольчого машинобудування створений в 1959р. Перетворений в ВАТ "Укрндiпродмаш" в 1996р. Статутний фонд з моменту створення ВАТ складає 747318.25 грн.

ПАТ "Укрндiпродмаш" виконує науково-дослiдницькi, дослiдно-конструкторськi роботи по створенню та впровадженню обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу хлiбопекарської, кондитерської, цукрової та дрiжджової промисловостi. Крiм основної дiяльностi товариство є орендодавцем нежитлових примiщень. Науково-технiчна продукцiя товариства використовується на заводах шляхом освоєння серiйного виробництва.

Крім основної дiяльностi, Товариство є орендодавцем нежитлових приміщень. Науково-технічна продукція товариства використовується на заводах шляхом освоєння серійного виробництва.

Основними клієнтами ПАТ "Укрндiпродмаш" є: ПАТ "Калiновський машзавод", СП ДЗ ВАТ "Хiмтекстильмаш", ТОВ "Переяслав-Хмельницький з-д продтоварiв", ДПАТ "Київхлiб Бiлоцеркiвський хлiбокомбiнат", ТОВ "Хлiб Києва", БКК м.Києва.

Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства почнемо з аналізу ефективності складу і розміщення активів ПАТ "Укрндiпродмаш" за 2011 -2017 рр. наведено у табл. 2.1

Таблиця 2.1

Аналіз ефективності складу і розміщення активів ПАТ "Укрндiпродмаш" за 2015 -2017 рр.

Активи

Звітні роки

Відхилення (+; -) 2017р. від, %

2015р.

2016р.

2017р.

2015

2016

тис. грн.

част-

ка,%

тис. грн.

част-

ка,%

тис. грн.

част-

ка,%

Нематеріальні активи

 

             

Основні засоби

4161,0

97,8

6006,0

98,4

5472,0

100,0

2,2

1,6

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Відстрочені податкові активи

95,0

2,2

95,0

1,6

0,0

0,0

-2,2

-1,6

Інші необоротні активи

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Оборотні активи

8111,0

65,6

9329,0

60,5

11033,0

66,8

1,2

6,3

Запаси товарно-матеріальних цінностей

439,0

3,5

1675,0

10,9

3801,0

23,0

19,5

12,1


Дебіторська заборгованість

7483,0

60,5

7483,0

48,5

6899,0

41,8

-18,7

-6,7

Грошові кошти та еквіваленти

113,0

0,9

68,0

0,4

0,0

0,0

-0,9

-0,4

Інші оборотні активи та витрати майбутніх періодів

76,0

0,6

130,0

0,8

312,0

1,9

1,3

1,1

Валюта балансу

12367,0

100,0

15430,0

100,0

16505,0

100,0

0

0

2

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара