Інвестиційна стратегія СП та роль фінансового прогнозування в її розробці (Код: 47)

Рейтинг:
Інвестиційна стратегія СП та роль фінансового прогнозування в її розробці
zoom Увеличить изображение
Цена: 150.00 грн
Количество: 

1

Поняття «інвестиційна стратегія» в сучасній економічній літературі
тлумачиться як формування системи довгострокових цілей інвестиційної
діяльності і вибір найефективніших шляхів їх досягнення. Інвестиційна
стратегія визначає можливості поліпшення результатів господарювання
суб’єкта за допомогою інвестицій, тобто окреслює напрями інвестування з
метою одержання прибутку і збільшення власних активів.

По відношенню до загальної стратегії економічного розвитку
інвестиційна стратегія носить підпорядкований характер і повинна
погоджувати з нею цілі та етапи реалізації. Зазначимо, що інвестиційну
стратегію можна розглядати і як процес стратегічного управління
інвестиційною діяльністю. В цьому випадку він включатиме в себе: - тактичне управління інвестиційною діяльністю шляхом формування інвестиційного портфелю; - оперативне управління інвестиційною діяльністю шляхом оперативного керування окремими інвестиційними проектами та програмами.

Основні ознаки інвестиційної стратегії подані в табл. 1.1

Таблиця 1.1

Основні ознаки інвестиційної стратегії

Сутність

Інвестиційна стратегія - це комплекс рішень, планів і заходів,
пов'язаних із ефективним управлінням інвестиційними потоками.

Призначення

Підтримка корпоративної, ділової й функціональних стратегій
підприємства при управлінні матеріальними, супутніми
інформаційними й фінансовим потоками, в тому числі
інвестиційними

Г оловне
завдання

Формування зв'язку між стратегіями корпоративного, ділового й
функціонального рівня для ефективного у правління
матеріальними, супутніми інформаційними й фінансовими
потоками

Об'єкт

Інвестиційний потік

Складові

  1. стратегія   реального інвестування
  2. стратегія фінансового інвестування
  3. стратегія інноваційного інвестування

Спрямованість

Переміщення інвестиційного потоку з оптимальними витратами

Отже, інвестиційна стратегія підприємства є системною концепцією, якапов'язує і спрямовує розвиток її інвестиційної діяльності.

Існує два види інвестиційної стратегії. Активна інвестиційна стратегія
забезпечує зростання прибутковості до середньогалузевого рівня вкладень та
передбачає відбір і реалізацію різних інноваційних проектів. За такої стратегії
інвестор оцінює альтернативні інвестиційні проекти, проводить їх техніко-економічне обґрунтування, селекціонує їх, відбирає найперспективніші йформує відповідний інвестиційний портфель. Пасивна інвестиційна стратегіяпередбачає підтримку незмінного рівня розвитку підприємства. Реалізуючи цюстратегію, інвестор прагне зберегти вже досягнутий ним рівень показниківсвоєї господарської діяльності за рахунок інвестицій.

Розробка інвестиційної стратегії відіграє значну роль у забезпеченні
ефективного розвитку підприємства.

Отже, основні положення, що характеризують роль розроблення інвестиційноїстратегії:

забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних та
інвестиційних цілей майбутнього економічного та соціального розвитку
підприємства в цілому й окремих його структурних одиниць.

дозволяє оцінити інвестиційні можливості підприємства.

забезпечує можливість швидкої реалізації нових перспективних
інвестиційних можливостей, які виникають у процесі динамічних чинників
зовнішнього економічного середовища.

враховує заздалегідь можливі варіації розвитку неконтрольованих
підприємством чинників зовнішнього інвестиційного середовища і дозволяє
звести до мінімуму їхні негативні наслідки для діяльності підприємства.

Початковим етапом розробки інвестиційної стратегії є визначення
загального періоду її формування. Цей період залежить від ряду умов.
Головною умовою визначення періоду формування інвестиційної стратегії є
передбачуваність розвитку економіки в цілому й інвестиційного ринку зокрема.

В умовах нинішнього нестабільного (а за окремими напрямками - не
передбачуваного) розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому не може виходити за рамки 3-5 років (для порівняння слід зазначити, що інвестиційна стратегія найбільших компаній країн з розвиненою ринковою економікою розробляється на період 10-15 років).

Важливою умовою визначення періоду формування інвестиційної
стратегії є тривалість періоду; прийнятого для формування загальної стратегії.

Через те, що інвестиційна стратегія носить стосовно неї підпорядкований характер, вона не може виходити за межі цього періоду (більш короткий період формування інвестиційної стратегії достатній, тому що заключні етапи економічної стратегії можуть не потребувати змін інвестиційної діяльності).

Однією з умов визначення періоду формування інвестиційної стратегії на рівні корпоративних систем є їхня галузева приналежність.

Розробка інвестиційної стратегії підприємства передбачає такі етапи:

визначення періоду формування інвестиційної стратегії;

вибір стратегічних цілей інвестиційної діяльності;

визначення напрямків інвестування та джерел фінансування;

конкретизацію інвестиційних програм та термінів;

оцінку розробленої інвестиційної стратегії;

перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов та становища
підприємства.

Оптимальна інвестиційна стратегія має відповідати таким критеріям:
інвестиційна привабливість запропонованих стратегією регіонів, галузей та
ринків; взаємоузгодженість та взаємозв'язок стратегічних цілей, завдань і
програм; низька чутливість стратегії до змін у зовнішньому середовищі
(можливість максимально визначити чутливість до змін); прийнятий часовий діапазон реалізації стратегії; відсутність суттєвих перешкод на шляху до реалізації стратегії; прийнятний рівень інвестиційних і фінансових ризиків; адекватне ресурсне та організаційне забезпечення стратегії.

Розробка стратегії покликана забезпечити:

безперебійну інвестиційну діяльність у передбачених обсягах;

найбільш ефективне використання власних і особливо позикових
коштів;

фінансову стійкість підприємства у довгостроковій перспективі.

 

 

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод”що знаходиться за адресою: 73036, м.Херсон, вул.Перекопська, 162. Скорочене найменування (згідно Статуту):ПАТ “Херсонський маслозавод”. Основний вид діяльності - перероблення молока та виробництво сиру. ПАТ “Херсонський маслозавод” також вирощує корів та має землю для пасовищ, та вирощує зернові культури для комбікорму.

 

Проведемо Pest аналіз. Результати експертного опиту були зведені в таблиці по кожному окремому чиннику. Перша колонка будь-яка з нижче приведених таблиць носить найменування чинника, друга – важливість даного чинника для ринку сільського господарства, третя – вплив на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, четверта, – напрям і модуль впливу даного чинника, і п'ята колонка – ступінь важливості даного чинника для діяльності ПАТ “Херсонський маслозавод”. Дані п'ятої колонки таблиць отримані як результат другої третьої і четвертої.

 

Демографічні чинники мають на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”найглобальніший і істотніший вплив, оскільки вони визначають портрет споживача, співробітників, партнерів, конкурентів підприємства. Саме соціальне середовище робить найбільший вплив на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості ПАТ “Херсонський маслозавод” реалізувати свою продукцію.

 

Найважливішою складовою частиною соціального середовища є соціально-культурне середовище, до складу якого входять життєві цінності і традиції населення. До соціально-культурного середовища можна віднести наступні аспекти: традиції і культурні цінності, рівень освіти; відносини членів суспільства один до одного.

 

Дослідження сили та напряму впливу демографічних чинників на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”приведені в табл. 3.1.

 

Таблиця 3.1

 

Вплив соціального середовища на діяльність ПАТ “Херсонський маслозавод”, 2018 р.

 

Чинники середовища

Важливість для галузі

Вплив на ПАТ “Херсонський маслозавод”

Напрям впливу

Ступінь важливості для ПАТ “Херсонський маслозавод”

Кількість потенційних споживачів (структура населення, зміни в окремих групах і їх доходах)

3

3

+1

9

Наявність і потенційна кількість робочої сили

2

2

+1

4

Кваліфікаційні характеристики робочої сили

2

3

+1

6

 

 

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара