Факторний аналіз прибутку сільськогосподарського підприємства (Код: 46)

Рейтинг:
Факторний аналіз прибутку сільськогосподарського підприємства
zoom Увеличить изображение
Цена: 100.00 грн
Количество: 

1

 

Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат господарської діяльності підприємства. Загальна економічна теорія визначає роль економіки так: „У реальній дійсності прибуток - кінцева мета і рушійний мотив товарного виробництва і ринкової економіки. Це головний стимул і основний показник ефективності будь-якого підприємства і фірми”. [1, с. 19] Дійсно, важко переоцінити значення прибутку в загальній системі вартісних інструментів управління підприємством.

Керівнику будь-якого підприємства на практиці приходиться приймати безліч різноманітних управлінських рішень. Кожне прийняте рішення, що стосуються ціни, витрат підприємства, обсягу і структури реалізації продукції, в остаточному підсумку позначається на фінансових результатах підприємства, тому розробка методології управління прибутком на підприємстві на сьогодення є однім з найбільш гострих теоретичних і практичних завдань для фахівців в галузі економіки і фінансів.

 

Представники французької школи фізіократів (ХVIII ст.) стверджували, що прибуток утворюється у виробничій сфері, проте вони вважали єдиною продуктивною галуззю сільське господарство. Єдиною формою додаткового продукту у них виступала земельна рента, а прибуток і процент розглядалися лише як її частини [13, с.44].

 

Існують різні підходи економістів до трактування поняття «прибуток підприємства». В умовах розвитку ринкових відносин в економіці України визначення прибутку зазнає певних змін. Серед українських та закордонних учених існують певні суперечності щодо визначення поняття прибутку.

 

К. Маркс вважав, що прибуток у торгівлі - це частина додаткової вартості, створеної у процесі виробництва, яку промисловець оплачує персоналу за те, що він реалізує вироблений товар[13, с 45].

 

А. Сміт був першим, хто охарактеризував прибуток як суму, яка може бути витрачена без вилучень капіталу [12, с. 115].

 

Дж. Хікс уточнив це визначення, стверджуючи, що прибуток - це сума, яку підприємство може витратити протягом певного проміжку часу і у кінці цього проміжку мати той же рівень матеріального добробуту [12, с. 110].

 

Існує також інше трактування прибутку, згідно з яким, прибуток визначається як потенційна можливість підприємства розширювати свій бізнес без залучення зовнішніх джерел  фінансування. Прибуток у цьому розумінні відповідає сумі, яку підприємство протягом  звітного періоду може витратити, не зменшуючи свого матеріального добробуту або не погіршуючи свій стан [7, с. 93]. Отже, і це визначення прибутку пов’язане із поняттям матеріального добробуту, а, значить, і для нього характерна така ж неоднозначність, як і для наведених вище. Загалом же прибуток – це сума зростання власного капіталу за звітний період [7, с.92].

 

Прибуток у класичному розумінні – це різниця між ціною товару і витратами на виготовлення товару – його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку. Прибутком вважається сума валових доходів, тобто доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних і нематеріальних активів[14, с. 127]. На наш погляд, таке визначення не характеризує повною мірою якість господарювання підприємства та не відображає суті прибутку.

 

У сучасних умовах серед вчених-економістів існують різні точки зору щодо поняття прибуток, однак при цьому значна частина вчених характеризує прибуток лише з кількісного боку.

 

В.І. Ганін вважає, що прибуток – це грошова винагорода, яку отримують підприємства після реалізації продукції та покриття затрат на виробництво [21, с. 54].

 

В.М. Діденко розробив теорію підприємницького прибутку. Підприємницька діяльність, на його думку, полягає у використанні підприємцем нових комбінацій виробництва. Це породжує різницю між діючими цінами і витратами, що знижуються. Ця різниця становить підприємницький прибуток, який виражає цінність підприємницького внеску у виробництво, є показником і умовою економічного розвитку [28,с.45 ].

 

На думку Л.Г. Мельник, прибуток – це частина доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності [43, с. 346].

 

Л.П. Батенко характеризує прибуток як узагальнюючий показник діяльності підприємства, це та частина його виторгу, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства [9, с. 190]. Він зазначає, що прибуток – перетворена похідна форми додаткової вартості, яка з кількісного аспекту є різницею між ціною продажу товарів і витратами капіталу на її виготовлення [9, с. 117]. Адже незаперечним фактом є те, що кількісно прибуток відображається як різниця між ціною товару та витратами на його виготовлення, однак вчений, цілком доречно, зауважує, що прибуток відображає перетворену похідну форму додаткової вартості.

 

М.П. Любушина визначає прибуток як економічний показник – різниця між ціною реалізації та собівартістю продукції (товарів, послуг), між обсягом отриманого виторгу та сумою витрат на виготовлення та реалізацію продукції [42, с. 149].

 

М.С. Бець під прибутком розуміє грошове втілення частини вартості додаткового продукту [11, с. 45].

 

Однак, перераховані вище трактування українських вчених характеризують поняття прибутку, насамперед, з кількісного боку, що є очевидним, проте при цьому не розкривається його економічна природа.

 

О.В. Замазій визначає прибуток як частину заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Таким чином, наголошується на важливості процесу реалізації виробленого продукту за кошти[31, с. 218].

 

О.І. Дацій використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток – це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення підприємницької діяльності [27, с. 41].

 

С.Ф. Покропивний розглядає прибуток як ту частину виторгу, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. характеризуючи перевищення надходжень над витратами, прибуток виражає мету підприємницької діяльності і є головним показником її результативності (ефективності) [49, с. 436].

Отже, прибуток відіграє дуже важливу роль необхідного чинника і рушійної сили на мікро - і макрорівні. Незважаючи на доволі значний перелік викладених вище визначень прибутку, він все ж таки не відображає всього різномаїття видів прибутку, що використовуються у науковій термінології і у підприємницькій практиці. Як самостійна економічна одиниця підприємство, керуючись вигодою, самостійно визначає, що, як і для кого виробляти. У цьому зв'язку воно виконує ряд взаємопов'язаних функцій 

 

Повна назва підприємства – СТОВ «Благовість».В господарстві в оптимальні строки проведено й підживлення озимого клину, площа якого 725 га. Нині ж готують грунт під кукурудзу з одночасним внесенням безводного аміаку. Під цю культуру планують відвести близько 1500 гектарів. А тільки-но пригріє сонце, розпочнуть сіяти соняшник. Як наголосив головний агроном СТОВ Сергій Шевченко, одночасно із сівбою всіх сільськогосподарських культур у грунт вносять по 100 кілограмів на гектар аміачної селітри. Вирощують тут і овочі, в основному для власних потреб. Забезпечують ними й місцеві освітні та соціальні заклади. Можна було б вирощувати й більше, каже депутат районної ради, директор сільгосптовариства “Благовість” Олександр Яременко, але виникають проблеми зі збутом овочевої продукції. Хоча на перспективу є плани ширше займатися товарним овочівництвом.

 

За підрахунками керівника господарства, цьогорічна вартість проведення комплексу весняно-польових робіт становитиме близько 10 мільйонів гривень. Сільгосппідприємство стовідсотково забезпечене пально-мастильними матеріалами, мінеральними добривами, засобами захисту рослин, високорепродуктивним (не нижче І репродукції) насінням. Усі працівники “Благовісті”, а в сезон тут працює до 150 чоловік, забезпечені спецодягом та гарячим харчуванням.

Загалом СТОВ обробляє майже 3,3 тисячі гектарів орної землі на території Дейкалівської та частково Власівської сільських рад, утримує близько 900 голів великої рогатої худоби, має і свиноферму, млин, олійницю. Господарює успішно, про що свідчить, наприклад, суттєво оновлений машинно-тракторний парк. Тільки за останні два роки тут придбали  7 тракторів, два зернозбиральних комбайни, широкозахватний культиватор, два плуги для глибокого розпушування грунту, два обприскувачі, агрегат для внесення безводного аміаку. Збільшення обсягів діяльності підприємства за 2015 – 2017 рр. зумовило зростання доходів та прибутковості підприємства, дані наведено у табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1

 

Показники результатів діяльності СТОВ «Благовість» за 2015 – 2017рр. тис.грн.

 

Показники

Роки:

Відхилення

(+; –) 2017 р. від:

Темп приросту (%) 2017 р. від:

2015

2016

2017

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

             

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

             

Операційні витрати:   собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

             

адміністративні витрати

             

витрати на збут

             

інші операційні витрати

             

Валовий прибуток (збиток)

             

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

             

Дохід від участі у капіталі

             

Витрати від участі у капіталі

             

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

             

Податок на прибуток від звичайної діяльності

             

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

             

Чистий прибуток (збиток)

             

 

 

 

2

 

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара