Курсова робота: "Система Оptima W ork F low"- комплексна система керування потоками робіт і організації конфіденціального документообігу: загальна характеристика, огляд функціональних підсистем (Код: 121)

Рейтинг:
Курсова робота: "Система Оptima W ork F low"- комплексна система  керування потоками робіт і організації конфіденціального документообігу: загальна характеристика, огляд функціональних підсистем
zoom Увеличить изображение
Цена: 100.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛI«OPTIMAWORKFLOW» -комплексна система керування організації документообігу.

1.1Поняття системи «OptimaWorkFlow»………………………………………5

1.2 Суть та призначання WorkFlow…………………………………………….11

1.3 Базові додатки системи «OptimaWorkFlow»………………………………13

РОЗДІЛ IIОСНОВНІПРИНЦИПИ РОБОТИ СИСТЕМИ «OPTIMAWORKFLOW».

2.1Сучасні принципи електронних систем документообігу відносно системи OPTIMA…………………………………………………………………………..14

2.2 Система «OptimaWorkFlowу діловодстві»………………………………..19

2.3 Архітектурнаплатформа системи…………………………………………..23

РОЗДІЛ IIIАКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ «OPTIMAWORKFLOW»

3.1 Призначення використання системи……………………………………….25

3.2 Концепції реалізації системи………………………………………………..26

3.3 Переваги здійснення електронного документообігу на базі використання рішень фірми «Optima»………………………………………………………….28

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...42

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...44

ВСТУП

Концепція електронного документа з'явилася в 80-х роках з появою на ринку мікрокомп'ютерів і першого графічного інтерфейсу користувача (GUI).

За декілька десятиріч концепція електронного документа пройшла шлях від звичайного графічного образу документа до ідеї управління документами. Сьогодні електронний документ - це електронна форма, яка обробляється за допомогою послідовного застосування тісно взаємозв'язаних технологій в рамках так званих систем електронного документообігу.

На відміну від документів на паперових носіях перехід до електронних документів забезпечує ряд переваг. Електронні документи можуть одночасно використовуватися співробітниками в рамках однієї робочої групи, відділу або всього підприємства. Доступ до них здійснюється за декілька секунд, а не хвилин, годин, днів, а іноді і тижнів, що трапляється при використанні документів на паперових носіях. Прискорений доступ до стратегічної інформації разом із значною економією коштів може забезпечити і важливі конкурентні переваги.

Орієнтованість досліджень на розвинений ринок ставить перед вітчизняними фахівцями питання про необхідність адаптації методик інформаційного забезпечення до сучасних економіко-правових умов. Цим проблемам присвячені роботи Бутинця Ф.Ф., Бутко А.Д., Гадзевича О.І., Ізмайлової К.В., Іоніна Є.Є., Каліни А.В., Ковальчук Т.М., Коробова М.Я.,  Лахтіонової Л.А., Меца В.О., Мниха Є.В., Нескреби А.М., Сопка В.В., Цал-Цалка Ю.С., Чумаченка М.Г., Шкарабана С.І., Яцківа М.І.

Необхідність удосконалення аналізу системи керування потоками робіт і організації конфіденціального документообігу і обумовлює актуальність  теми дослідження.

Метою курсової роботи є оцінка «Системи Оptima WorkFlow»

Мета дослідження визначає його зміст, що базується на вирішенні теоретичних і практичних завдань:

розкрити поняття системи «OptimaWorkFlow»;

визначити суть та призначання WorkFlow;

надати базові додатки системи «OptimaWorkFlow»;

пояснити сучасні принципи електронних систем документообігу відносно системи OPTIMA;

розкрити систему «OptimaWorkFlowу діловодстві»;

проаналізувати архітектурнуплатформу системи;

дослідити призначення використання системи;

вивчити концепції реалізації системи;

запропонувати переваги здійснення електронного документообігу на базі використання рішень фірми «Optima».

Об'єктом дослідження процес оцінки системи «OptimaWorkFlow»

Предметом дослідження є теоретичні та практичні рекомендації оцінки системи «OptimaWorkFlow».

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою  дослідження стали: теорія наукового пізнання, економічна теорія, системний підхід до вивчення економічних явищ та теорія комплексного економічного аналізу.

ВИСНОВОК

Платформа OPTIMA - WorkFlow надає користувачам простий спосіб управління та використання сучасних СУБД для організації колективної роботи з документами. Вона містить можливості для маршрутизації проходження документів , забезпечує контроль над спільно використовуваними ресурсами і т.д. Система містить функціонально закінчений набір засобів для організації конфіденційного документообігу , не вимагаючи при цьому додаткових доробок або програмування налаштувань. Адаптація системи до конкретних умов її експлуатації проводиться гнучкими і простими у використанні засобами візуальної конфігурації. Передбачені всі необхідні «ступеня свободи» , з метою забезпечення можливості впливати на відповідність механізмів обробки документів державним , відомчим або корпоративним стандартам , на оформлення і зміст форм звітності . Реорганізація документообігу , потреба в якій може виникнути у зв'язку із змінами структури і функціональних обов'язків підрозділів організації або в ході вдосконалення управлінських процесів , не вимагає повторної установки системи і дозволяє проводити переналагодження працюючої системи без її зупинки . Система може вводитися в дію поетапно , охоплюючи насамперед критично важливі ділянки документообігу і поступово поширюючись на всю діяльність організації . Система починає працювати практично відразу після виконання нескладних настроювальних процедур , демонструючи швидку окупність витрачених коштів. При первинній установці системи не потрібно завчасного проведення обов'язкового дорогого передпроектного обстеження або реорганізації ділових процесів , т.к. подібні процедури можуть бути безболісно виконані згодом . У процесі експлуатації OPTIMA - WorkFlow автоматично збирає статистику про проходження та виконання документів , аналіз якої дозволяє прийняти рішення, що роблять документообіг організації більш раціональним. Термінологія і принципи організації електронного документообігу на базі застосування OPTIMA - WorkFlow досить схожі зі стандартами , прийнятими в традиційному « паперовому » документообіг .

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ларин М.В. Электронный документооборот: что мешает его внедрению[Электронный ресурс] / М.В. Ларин. - М., 2005. - Режим доступа:www.URL:http://www.intertrust.ru/analytics/articles/58. - Заголовок сэкрана.
 2. Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу [Текст]: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. - К.: Центр учбової л-ри, 2008. - 112 с.
 3. «Megapolis. Документооборот»: автоматизированная система
  документоборота и контроля исполнительской
  дисциплины.
  «Megapolis. Центр обмена документами»: платформа для интеграции
  систем электронного документооборота [Электронный ресурс]. - 14 с.
  - Режим доступа: . - Название с экрана.

  Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара