Роль земельного банку в системі управління земельними ресурсами (Код: 64)

Рейтинг:
Роль земельного банку в системі управління земельними ресурсами
zoom Увеличить изображение
Цена: 90.00 грн
Количество: 

1

ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ І Теоретико-методологічні засади земельного банку в системі управління земельними ресурсами
1.1. Загальна характеристика та методологічні засади управління земельним банком в системі земельними ресурсами
1.2. Нормативно-правове та організаційне регулювання діяльності в Україні на сучасному етапі
1.3. Зарубіжний досвід управління земельними ресурсами
РОЗДІЛ ІІ Аналіз та сучасний стан земельного банку в системі управління земельними ресурсами
2.1. Сучасний стан земельного банку в системі управління земельними ресурсами
2.2. Аналіз показників земельного банку в системі управління земельними ресурсами
2.3. Стан розвитку управління земельними ресурсами
РОЗДІЛ ІІІ Вдосконалення системи управління земельними ресурсами
3.1. Проблемні аспекти державного регулювання діяльності управління земельними ресурсами
3.2. Перспективи розвитку земельного банку в системі управління земельними ресурсами
3.3. Шляхи вдосконалення управління земельними ресурсами
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП
Актуальність теми. В соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень слід розглядати як один із вирішальних чинників, які визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин тощо.
З часу проведення земельної реформи згідно із постановою Верховної Ради України "Про земельну реформу" (1990 р.) в Україні практично сформовано новий земельний лад. Зокрема, ліквідовано державну монополію на землю та здійснений перехід до різних форм власності на неї, а також запроваджено платне землекористування і закладено об'єктивні умови для ринкового обігу земельних ділянок.
Проте реформування земельних відносин до цього часу не дало позитивних виробничих результатів і не вирішило основного завдання – забезпечення раціонального, еколого-безпечного та ефективного використання і всебічної охорони земельних ресурсів з одного боку, з другого – налагодження дійової системи державного управління земельними ресурсами та регулювання земельних відносин. Тому створення Державного Земельного Банку вирішує завдання з кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна.
Теоретико-методологічні і методичні аспекти управління земельними ресурсами досліджувались багатьма вченими, серед них І. Бистряков, Д. Гнаткович, В. Горлачук, Г. Гуцуляк, Ю. Гуцуляк, Б. Данилишин, Д. Добряк, С. Дорогунцов, Р. Іванух, П. Казьмір, М. Лавейкін, Т. Магазинщиков, І. Михасюк, Л. Новаковський, А. Сохнич, В.Трегобчук, А. Третяк, М. Хвесик, М. Федоров, В. Цемко, В. Юрчишин та інші.
Однак проблеми діяльності Державного Земельного Банку України в умовах трансформації земельних відносин залишаються недостатньо дослідженими, насамперед з точки зору організаційно-економічної та економічно-ефективного землекористування в умовах ринкової економіки.
Отже, проблеми є надзвичайно актуальними і такими, що вимагають невідкладного розв'язання.

РОЗДІЛ І
Теоретико-методологічні засади земельного банку в системі управління земельними ресурсами
1.1. Загальна характеристика та методологічні засади управління земельним банком в системі земельними ресурсами

Кабінет Міністрів України постановою № 609 від 2 липня 2012 року створив публічне акціонерне товариство «Державний земельний банк». Згідно з документом, банк матиме статутний капітал 120 млн. грн., сто відсотків якого належить державі. Для формування статутного капіталу банку випущено 120 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна. Міністерство аграрної політики та продовольства упродовж місяця має подати Кабінетові Міністрів для затвердження проект статуту банку.
Державний земельний банк України - це спеціалізована державна фінансова установа, основним завданням якої є кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна.
Державному земельному банку України належить виключне право заставоутримувача земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.
Державному земельному банку України належить переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.
Правовими засадами діяльності Державного земельного банку України є Конституція України [1], Цивільний [2] та Земельний кодекси України [3], Закони України «Про іпотеку» [4], «Про заставу» [5], «Про банки та банківську діяльність» [6] та інші.
Метою діяльності Державного земельного банку України є залучення фінансових ресурсів в агропромисловий комплекс для розвитку сільськогосподарського виробництва та створення ефективного механізму державного ринкового регулювання у сфері обороту земельних ділянок.
Державний земельний банк України здійснює:
кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі, іншої нерухомості та майна;
кредитування громадян під заставу нерухомості для розвитку особистого селянського господарства;
контроль за цільовим використанням наданих кредитів;
аналіз пропозицій продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства і прийняття рішення про їх купівлю в порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України;
продаж, передача в оренду земельних ділянок;
участь в реалізації державних цільових програм, спрямованих на підтримку та розвиток агропромислового комплексу;
іншу банківську діяльність відповідно до чинного законодавства.
Державний земельний банк України створюється в порядку, встановленому для державних банків Законом України «Про банки та банківську діяльність» [6].
Державний земельний банк України здійснює свою діяльність на основі таких принципів:
пріоритетності розвитку агропромислового комплексу
відкритої діяльності
рівного та вільного доступу до кредитних ресурсів
доцільності застосування переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства
формування економічно вигідних кредитних ставок і тарифів на послуги на рівні, що не перевищує рівень тарифів на такі ж послуги інших банків
недопущення протиправного чи шкідливого використання монопольного становища.
Державний земельний банк України відповідно до чинного законодавства України може надавати коротко-, середньо-, а під заставу нерухомості також і довгострокові (до 20 років) кредити на суму до 70% заставної вартості предмета застави.
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюється Державним земельним банком України, є цільовим та може бути використане для таких потреб:
- будівництво, реконструкція чи придбання об'єктів сільськогосподарського призначення;
- придбання земель сільськогосподарського призначення;
- придбання сільськогосподарської техніки, племінної худоби, насіннєвого матеріалу чи інших засобів для ведення сільськогосподарського виробництва;
- проведення робіт, що спрямовані на підвищення родючості ґрунту, будівництво чи реконструкцію осушувальних або зрошувальних систем.
У випадку порушення цільового використання кредитних ресурсів умови кредитування можуть бути переглянуті Державним земельним банком України в сторону збільшення кредитних ставок.
Заставна вартість майна встановлюється за домовленістю між заставодавцем та заставодержателем на основі експертної оцінки. В перехідний період формування ринку земель встановлення заставної вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється на основі нормативної оцінки землі і не може бути меншим її розміру.
Державному земельному банку України забороняється випускати заставні та здійснювати уступку права вимоги на користь третіх осіб у випадку, якщо предметом застави є земельна ділянка сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства.
Державний земельний банк України звертає стягнення на предмет застави у випадках та в порядку, як це передбачено Законами України «Про заставу» [5] та «Про іпотеку» [4] із дотриманням вимог та обмежень, що встановлені цим Законом.
Звернення стягнення на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства може здійснюватись тільки за рішенням суду.
За згодою заставодавця та заставодержателя за рішенням суду право власності на таку земельну ділянку може перейти до заставодержателя – Державного земельного банку України -, який повинен в місячний термін повернути заставодавцю суму виплаченого ним кредиту без врахування відсотків за користування кредитом.
При зверненні стягнення на предмет застави – земельну ділянку, заставодавець має право зібрати урожай або отримати компенсацію коштів, витрачених для його посіву.
Фонд резерву сільськогосподарських угідь утворюється як один із фондів Державного земельного банку України за рахунок земельних ділянок, право власності на які перейшло до Державного земельного банку України за рішенням суду або в результаті реалізації переважного права на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та фермерського господарства. На час перебування земельних ділянок у фонді резерву сільськогосподарських угідь Державний земельний банк України є щодо них платником земельного податку.
Розпорядження земельними ділянками фонду резерву сільськогосподарських угідь здійснюється Державним земельним банком України шляхом відкритого продажу чи передачі в оренду.
Кабінет Міністрів України встановлює порядок формування, функціонування та розпорядження фондом резерву сільськогосподарських угідь Державного земельного банку України.
Власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, який виявив бажання її продати, повинен повідомити Державний земельний банк України про свій намір. У письмовому повідомленні вказується місцезнаходження земельної ділянки, кількісні і якісні її характеристики, обмеження у використанні, якщо такі існують, наявність укладеного договору оренди та ціна продажу. До повідомлення додаються нотаріально посвідчені копії документа про особу власника такої земельної ділянки та документа, що посвідчує право власності на неї.
В 30-денний термін Державний земельний банк України зобов'язаний прийняти рішення про купівлю чи відмову у купівлі запропонованої земельної ділянки.
Для здійснення аналізу при прийнятті рішення щодо купівлі зазначених земельних ділянок Державний земельний банк України має право безкоштовно отримувати інформацію від уповноважених органів державної влади щодо складу кількості та якості сільськогосподарських угідь, права на них третіх осіб, податкові зобов'язання, обмеження у використанні та іншу інші відомості щодо земельної ділянки, яка пропонується для продажу. Інформація має бути надана впродовж 10 днів з часу подання відповідного запиту.

2

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара