Дипломна робота: Трудовий потенціал підприемства ПП "Комсомолець" (Код: 116)

Рейтинг:
Дипломна робота: Трудовий потенціал підприемства ПП "Комсомолець"
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Сутність і склад трудового потенціалу……………………………………5

1.2 Система показників для оцінки ефективного використання трудового потенціалу………………………………………………………………………..15

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПП “КОМСОМОЛЕЦЬ”

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства………………26

2.2. Аналіз використання трудової праці на підприємстві……………………44

2.3.Аналіз ефективності використання трудового потенціалу……………….47

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПП “КОМСОМОЛЕЦЬ”

3.1 Підвищення ефективності трудового потенціалу…………………………53

3.2 Шляхи вдосконалення трудового потенціалу підприємства……………..64

ВИСНОВКИ  …………………………………………………………………….80

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  ……………………………….85

ДОДАТКИ  ………………………………………………………………………92

ВСТУП

Процеси реформування, що відбуваються в соціально-економічному житті українського суспільства, найпомітніше виявля­ються у сфері зайнятості. І сьогодні йдеться вже про практично нову модель зайнятості і про принципово інші способи формування трудо­вого потенціалу. Тому актуальним є процес ефективного формування і використання трудового потенціалу в сучасних умовах розвитку еко­номіки України.

Серед вчених, які займалися вивченням даної проблеми, необхід­но виділити В.М.Гриньову [21], Г.В.Осовську [58], та інших.

Метою нашого дослідження є вивчення сутності та значення ка­тегорії «трудовий потенціал», а також виявлення найбільш ефектив­них методів його оцінки.

Основними завданнями даного дослідження є:

-  дослідити сутність і склад трудового потенціалу;

-  розглянути систему показників для оцінки ефективного використання трудового потенціалу;

-  застосувати методологічні підходи до оцінки трудового потенціалу;

-  проаналізувати фінансово-господарську діяльність підприємства;

-  провести вналіз використання трудової праці на підприємстві;

-  виконати аналіз ефективності використання трудового потенціалу;

-  запропонувати шляхи підвищення ефективності трудового потенціалу;

-  розробити шляхи вдосконалення трудового потенціалу підприємства

Об’єктом дослідження є принципи, методи й інструменти формування управління трудовим потенціалом підприємства.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні аспекти аналізу формування управління трудовим потенціалом підприємства.

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти, що регулюють формування управління трудовим потенціалом підприємства  та звітність ПП «Комсомолець».

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

Якісна характеристика трудового потенціалу направлена на оцін­ку:

фізичного та психологічного потенціалу працівників підприємст­ва;

обсягу загальних і спеціальних знань, трудових навиків та вмінь, що обумовлюють здібність до праці певної якості [3].

Деякі автори пропонують використовувати для оцінки трудового потенціалу підприємства конкретні показники. Наприклад, Р.П.Коло­сова вважає, що трудовий потенціал можна виміряти втратами живої праці [4].

 

У зарубіжній практиці існує вартісний метод оцінки трудового потенціалу. Наприклад, деякі автори пропонують у вартість трудового потенціалу, окрім вартісного виразу витрат праці, включати також ви­трати, які пов'язані з навчанням персоналу, перепідготовкою та підви­щенням кваліфікації [5].

 

Повний варіант роботи після придбання

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.                Конституція України: 1996, 30, ст. 141 // www.liga.net
 1. Господарський Кодекс України: від 16.01.2003 р. №436-ІУ // rada.gov.ua
 2. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства /
  Н. В. Андреюк, І. В. Минчинська. – Ірпінь, 2007. – 162 с.
 3. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия:
  [уч. пос. для вузов] / под ред. М. П. Любушина – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 471 с.
 4. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: [учеб.пособ.] / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко. – СПб.: Универ, 2012. – 392 с.
 5. Бєлов М. А. Планування діяльності підприємства / М. А. Бєлов,
  Н. М. Євдокимова. – К.: КНЕУ, 2012. – 252 с.
3.                Податковий кодекс України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, 13-14,ст.112. - Спосіб доступу: http: // www.liga.net

 

Повний варіант роботи після придбання

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара