Дипломна робота: Трудовий потенціал підприємства (Код: 115)

Рейтинг:
Дипломна робота: Трудовий потенціал підприємства
zoom Увеличить изображение
Цена: 250.00 грн
Количество: 

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 1. Сутність і склад стратегії трудового потенціалу………………………….6
 2. Система показників оцінки трудового потенціалу………………………..15
 3. Методологічні підходи до оцінки стратегічного напрямку трудового потенціалу………………………………………………………………………..22

РОЗДІЛ II.АНАЛІЗ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДПДГ “СТЕПНЕ”

2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства……………..28

2.2. Аналіз праці на підприємстві …………………………………………….48

2.3.Аналіз стратегії управління трудовим потенціалом…………………….53

РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ДПДГ “СТЕПНЕ”

3.1 Підвищення ефективності стратегії управління трудовим потенціалом...62

3.2 Шляхи вдосконалення стратегії управління трудовим потенціалом…..68 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...86

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...89

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..96

ВСТУП

В умовах тенденції розвитку національної економіки надзвичайно актуальним стає питання щодо стратегії трудово­го потенціалу, проблем його формування, вико­ристання та вдосконалення механізму функціо­нування ринку праці.

Для наукового обґрунтування визначення стратегії, формування та використання трудово­го потенціалу особливо важливою стає розробка теоретичних і методологічних положень його дослідження. До певної міри ці питання відобра­жені в науковій літературі. У теоретичному ас­пекті трудовий потенціал розглядається як склад­на соціально-економічна категорія.

Ще досить недавно категорія «трудовий по­тенціал» почала утверджуватися в соціально-еко номічній літературі (з початку 70-х років ХХ ст.). Її виникнення і відносну популярність поясню­ють об'єктивними обставинами, що склалися у зв'язку з гострою потребою переведення еконо­міки на шлях інтенсивного розвитку та змінами в системі використання якісної робочої сили. Тому поряд із поняттям «трудові ресурси», що містило в собі кількісну визначеність, почали розглядати поняття «трудовий потенціал». При­чому різні автори вкладали у нього неоднаковий зміст, але всі виходили з ресурсного підходу.

Питання стратегії трудового потенціалу роз­глянуто у наукових працях зарубіжних учених А. Смі-та, Дж. Кейнса, Б. Генкіна, І. Маслова, Ю. Одего-вої, Н. Шаталової, Є. Качана, О. Федоніної.

Також зазначену проблему розглядали в своїх працях відомі українські вчені: О. Амоша, С. Бан­дур, Д. Богиня, І. Бондар, І. Бажан, О. Власюк, І. Гнибіденко, О. Грішнова, Б. Данилишин, М. До­лішній, Т. Заяць, С. Злупко, А. Колот, В. Куцен-ко, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Лич, В. Новіков, О. Новікова, В. Онікієнко, С. Пірожков, В. Прий­мак, М. Семикіна, В. Стешенко, Л. Шаульська, Л. Шевчук та ін.

Повний варіант роботи після придбання

ВИСНОВКИ

Економічна природа трудового по­тенціалу полягає в тому, що, виступаючи діючою робочою силою, він створює матеріальні й духовні цінності, а як потенційна робоча сила — здатен їх виробляти. Соціальна природа трудового потен­ціалу в тому, що він дає можливість як окремим особам, так і різним соціально-економічним гру­пам населення визначити своє місце в суспільно корисній діяльності, через яку самоствердитися в суспільстві і забезпечити собі та суспільству закон­не джерело існування. Тому трудовий потенціал є домінантною формою реалізації людського факто­ра. Такі категорії, як населення, трудові ресурси, робоча сила, виступають конкретними носіями останнього на певних стадіях його відтворення.

Узагальнення сучасних наукових підходів та поглядів щодо стратегії та характерис­тики  кількісних і якісних параметрів трудового потенціалу дало можливість зробити висновок, «трудовий потенціал»-це ті можливості (демографічні, соціальні, духовні) працездатного населення, які можуть бути реалі­зовані і приведені до дій в умовах певного рівня розвитку продуктивних сил суспільства та науко­во-технічного прогресу.

Державне підприємство Дослідне господарство «Степне»   Полтавського  інституту  агропромислового  виробництва  ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук, скорочено ДПДГ «Степне» Полтавського інституту АПВ ім. М.І. Вавілова УААН,  є державною власністю. Підприємство знаходиться за адресою: 38744, Полтавська область, Полтавський район, с. Степне, вул. Дослідна, 16. Підпорядкувається інституту агропромислового  виробництва  ім. М.І. Вавілова Української академії аграрних наук, та Українській академії аграрних наук, як органу по управлінню державним майном, закріплені за господарством. Господарство створене наказом Української академії аграрних наук від 03 грудня 1999 р. № 125 «Про реорганізацію Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції». Наказом Української академії аграрних наук від 22 листопада 2004 р. 101 «Про перетворення Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції УААН в Полтавський інститут агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова УААН» визначена назва господарства Державне підприємство дослідне господарство «Степне» Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавілова УААН. Господарство є державним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб'єкт господарювання, токож є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Господарство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється в установленому порядку за місцем його знаходження.

 

Повний варіант роботи після придбання

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства /
  Н. В. Андреюк, І. В. Минчинська. – Ірпінь, 2007. – 162 с.
 2. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: [уч. пос. для вузов] / под ред. М.П.Любушина – М.: ЮНИТИ-ДАНА,с.
 3. Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности: [учеб.пособ.] / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко. – СПб.: Универ, 2010. – 392 с.
 4. Бєлов М. А. Планування діяльності підприємства / М. А. Бєлов,
  Н. М. Євдокимова. – К.: КНЕУ, 2010. – 252 с.
 5. Бець М. Планування рентабельності виробництва / М. Бець // Економіка України. – 2009. – №2. – С. 40-45.

 

 

 

Повний варіант роботи після придбання

 

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара