Землекористування

Сортировка: orderby Количество:
Отзывов (0)
На сучасному етапі реформування земельно-майнових відносин власності неодмінною детермінантою розвитку продуктивних сил і земельних відносин є розвиток інноваційно-орієнтовного вектора аграрного сектора, в тому числі, однієї із важливих його складових – землекористування. Наукове визначення об’єктивної необхідності переходу на інноваційну модель зумовлена низькою ефективністю землекористування, посиленням деградаційних процесів ґрунтового покриву, суперечливим і складним характером земельних відносин у контексті завдань соціально-економічного розвитку регіону.
250.00 грн
Отзывов (0)
Землеустрій є однією із найважливіших складових системи регулювання земельних відносин в Україні, адже саме від нього залежить формування структури землекористування та адміністративно-територіального устрою, збереження та охорона земель, а також їх екосистемних функцій, забезпечення галузей економіки земельними ресурсами тощо.
250.00 грн
Отзывов (0)
Актуальність теми. За період земельної реформи в Україні здійснено перерозподіл державних земель, проведено реформування земельних відносин на засадах рівності прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад і держави, в результаті чого змінилися умови та сформувався новий земельний устрій, що визначив форму і зміст землевпорядних дій.
250.00 грн
Отзывов (0)
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретико-методологічні підходи до управління використанням та охороною земельних ресурсів. Об'єктом дослідження є процес дослідження управління використанням та охороною земельних ресурсів Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні аспекти управління використанням та охороною земельних ресурсів.
250.00 грн
Отзывов (0)
Актуальність теми. В соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень слід розглядати як один із вирішальних чинників, які визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин тощо.
90.00 грн
Отзывов (0)
Без належної інвентаризації земельного фонду України не може бути розвитку вільного ринку земель. Для прове¬дення цієї роботи Україні потрібен закон «Про інвентари¬зацію земель». Інвентаризація, яка мала б проводитися кожні 15 років, повинна актуалізувати дані про землі, які фактично вико¬ристовуються (як із правовстановлюючими документами, так і без них),про землі,які є деградованими,забрудненими та потребують консервації; про площі земельних ділянок, їх категорії та цільове використання. Відсутність такої інфор¬мації загрожує негативними наслідками у правовому, кількісному та якісному аспектах земельної реформи.
85.00 грн
Отзывов (0)
Методи дослідження. Методологічною й теоретичною основою курсового дослідження слугують фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного управління, а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань економічного розвитку та державного регулювання розвитку земельних відносин.
100.00 грн
Отзывов (0)
Актуальність теми. На сучасному етапі реформування земельно-майнових відносин власності неодмінною детермінантою розвитку продуктивних сил і земельних відносин є розвиток інноваційно-орієнтовного вектора аграрного сектора, в тому числі, однієї із важливих його складових – землекористування. Наукове визначення об’єктивної необхідності переходу на інноваційну модель зумовлена низькою ефективністю землекористування, посиленням деградаційних процесів ґрунтового покриву, суперечливим і складним характером земельних відносин у контексті завдань соціально-економічного розвитку регіону.
110.00 грн
Отзывов (0)
Актуальність теми. Сучасний стан використання інформаційних технологій в процесах землекористування, управління земельними ресурсами не відповідає вимогам раціонального природокористування
85.00 грн
Отзывов (0)
З давніх часів власність, і, зокрема, власність на землю в аграрному секторі, займала важливе місце в житті кожної людини. Адже маєш власність – маєш гроші. Маєш гроші – маєш владу. Нині суспільство істотно змінилось, модернізувалось, удосконалилось і право власності перейшло на більш високий, більш досконалий рівень, проте аж ніяк не втратило свого захисного первинно-меркантильного значення. Цілком логічно, що сучасне законодавство нашої країни змінилося, удосконалилося та демократизувалося.
80.00 грн
Отзывов (0)
Земля – найцінніше природне багатство й головне джерело ресурсів, необхідних людству для життя. У процесі її використання люди вступають у різноманітні відносини, які в комплексі становлять систему земельних відносин суспільства. Перехід аграрного сектора економіки України до ринку потребує відповідних змін у земельних відносинах, перш за все, щодо володіння, користування та розпорядження земельними ресурсами
90.00 грн